Stavanger kirkelige fellesråd

Daglig leder i Hinna menighet

17/02 Hinna sokn er en del av Hinna bydel i Stavanger, og teller ca.13.000 personer. Av disse er ca. 9.000 medlemmer i Den norske kirke. Hinna kirke er en stor arbeidskirke fra 1967. Kirken har et tilstøtende bygg, Hinnasenteret, som er et servicesenter for eldre i bydelen. Daglig leder er kirkevergens representant i menigheten og vil ha kontor i Hinna kirke sammen med sokneprest, diakon, kantor, kateket, vaktmester, informasjonsmedarbeider, kapellan/barne- og ungdomsprest, to menighetspedagoger og to ansatte som prosjektledere i «åpne møteplasser på Hinna».
Se stillingsannonsen

Diakon / diakonimedarbeider - 75% stilling

03/03 St. Johannes menighet er en spennende menighet på Storhaug, en gammel bydel med en ung befolkning, sentralt beliggende i Stavanger. St. Johannes kirke er bygget i 1909. Menighetssenteret er bygget sammen med kirken og rommer kontorlokaler for de ansatte. Staben består av sokneprest, daglig leder, diakon, kantor, kirketjener, vaktmester, menighetspedagog og renholder. Kirken er en av byens tre sentrumskirker som har fått betegnelsen «kulturkirke». Menigheten eier og drifter Storhaug åpen barnehage. I tillegg eier menigheten St. Johannes sykehjem (med driftsavtale med kommunen). St. Johannes menighet ønsker å videreutvikle et godt tilbud til alle aldersgrupper på Storhaug.
Se stillingsannonsen

Kirkeverge

01/03 Stavanger kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Stavanger. Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av ett medlem valgt av og fra hvert menighetsråd, en geistlig oppnevnt av biskopen og en representant fra Stavanger kommune oppnevnt av bystyret. Fellesrådet er et selvstendig offentlig organ i Den norske kirke, og skal ivareta økonomiske og administrative oppgaver, og er arbeidsgiver på vegne av soknene. Fellesrådet skal utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i nye Stavanger kommune, samt fremme samarbeid mellom de ulike menighetsrådene og ivareta deres interesser overfor kommunen. Kirkevergen er daglig leder for Fellesrådets administrative, operative og strategiske oppgaver. Stillingen er en kirkelig lederstilling. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er Fellesrådets sekretær.
Se stillingsannonsen
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger