Agder og Telemark bispedømme

Kapellan i Bamble prosti med menighetene i Bamble kommune som tjenestested

01/12 Bamble kommune ligger sentralt i Grenland og har ca. 14000 innbyggere. Det er lang kystlinje og fine områder til friluftsliv og rekreasjon både i den vakre Bambleskjærgården med kyststien rett utenfor døra og i Bambles dype skoger. Bebyggelsen skifter mellom småby, boligfelt og landlige omgivelser. I Bamble sokn og Herre sokn bor det til sammen ca. 5000 mennesker og omtrent det samme innenfor grensene til Stathelle sokn. I Langesund sokn bor det ca. 4000 innbyggere. Det er skolesenter på Rugtvedt, Rønholt, Herre og Stathelle, 1. - 10. klasse. Stathelle er det største handelssenteret og her er det også videregående skole. Den nye, sentraliserte ungdomsskolen på Grasmyr, for alle ungdomsskoleelever i kommunen, vil stå ferdig i 2021. Kommuneadministrasjonen ligger i Langesund. De 4 soknene i kommunen utgjør et fellesrådsområde.
Se stillingsannonsen

Fengselsprester i nye Agder fengsel, avdeling Froland

01/12 Nye Agder fengsel med avdelinger i Mandal, Froland, Evje (kvinner), Kristiansand (overgangsboliger) og Kleivgrend (åpen avdeling), har til sammen 373 plasser og ca. 410 ansatte. Nye Agder fengsel er det første fengselet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplan for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen vil ha det bredeste utdanningstilbudet i landet.
Se stillingsannonsen

Kapellan i Skien prosti med Eidanger sokn som tjenestested

01/12 Eidanger sokn ligger i Porsgrunn, en kommune i Telemark fylke med ca. 35 000 innbyggere. Eidanger er ett av to sokn i kommunen, og er det største soknet i Skien prosti. Eidanger sokn ligger utenfor bykjernen. Det er kort vei til fine turområder og til Eidangerfjorden med en flott skjærgård. Porsgrunn har et rikt og variert kulturtilbud, og er en universitetsby. Det er kort vei til de to nærmeste større byene, Skien og Larvik. Det er fem kirker i soknet. Eidanger kirke er en steinkirke, der den eldste delen er fra ca.1130 og med en nyere del i tre fra 1787. Herøya kirke er en arbeidskirke i mur fra 1957. Stridsklev kirke, en arbeidskirke i tre fra 2000. Brevik kirke, en arbeidskirke i mur fra 1963. Langangen kirke er en trekirke fra 1891. I tillegg er det et lite kapell i tre bygget i 1932, Stranda kapell, som ligger ved nordbredden av Farrisvannet. Den største bydelen i Porsgrunn, Heistad/Brattås, er en del av Eidanger sokn. Her er det et bedehus som nå er overtatt av Porsgrunn kirkelige fellesråd, og som brukes til gudstjenester og andre samlinger i menigheten. De ansatte i Eidanger sokn, Porsgrunn sokn og Fellesrådets administrasjon, har sine kontorer og møterom i Porsgrunn sentrum. Innenfor soknets grenser er det mange barnehager, 6 barneskoler, 2 Montessoriskoler, en internasjonal skole, 3 ungdomsskoler, en folkehøyskole, flere bofellesskap, 2 sykehjem og flere eldreboliger. Det betyr at alle aldersgrupper er godt representert. Når det gjelder boform, finner en både leiligheter, rekkehus og eneboliger. Det er mange med fremmedkulturell bakgrunn bosatt i soknet.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Arendal prosti med Froland sokn som tjenestested

01/12 Froland sokn med ca. 4200 medlemmer har sammenfallende geografiske grenser med Froland kommune med et folketall på ca. 6000. Kommunen har for tiden en relativt høy befolkningsvekst og utbyggingsaktivitet. Froland kommune har også et bredt idretts- og organisasjonstilbud. Det er tre faste gudstjenestesteder i soknet, Mykland kirke fra 1832, Froland kirke fra 1718 og Froland menighetssenter fra 2007. Mykland kirke med 150 sitteplasser ligger i Mykland ca. 33 km fra kommunesenteret i Osedalen. Froland kirke med 300 sitteplasser ligger 3 km fra sentrum. Froland menighetssenter med vel 300 sitteplasser ligger i sentrum. Osedalen ligger ca. 12 km fra Arendal. Froland menighetskontor flytter til nye lokaler på Menighetssenteret sommeren 2020. Se for øvrig menighetens hjemmeside: www.frolandmenighet.no
Se stillingsannonsen

Fengselsprest i nye Agder fengsel, avdeling Mandal

01/12 Nye Agder fengsel med avdelinger i Mandal, Froland, Evje (kvinner), Kristiansand (overgangsboliger) og Kleivgrend (åpen avdeling), har til sammen 373 plasser og ca. 410 ansatte. Nye Agder fengsel er det første fengselet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplan for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen vil ha det bredeste utdanningstilbudet i landet.
Se stillingsannonsen

Internasjonal prest - Kristiansand domprosti

01/12
Se stillingsannonsen

Fengselsprest i nye Agder fengsel, avdeling Evje

01/12 Nye Agder fengsel med avdelinger i Mandal, Froland, Evje (kvinner), Kristiansand (overgangsboliger) og Kleivgrend (åpen avdeling), har til sammen 373 plasser og ca. 410 ansatte. Nye Agder fengsel er det første fengselet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplan for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen vil ha det bredeste utdanningstilbudet i landet.
Se stillingsannonsen

Kapellan / ungdomsprest i Øvre Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tenestestad

01/12 Tokke kommune og Vinje kommune ligg i Vest-Telemark, midt mellom Oslo og Stavanger. Båe kommunane har ein bygdestruktur og er rike på naturressursar. Til saman bur her rundt 6.000 innbyggjarar på eit stort areal som strekkjer seg frå Telemarkskanalen til Hardangervidda. Dalen er kommunesenter i Tokke og kanskje mest kjent for eventyrhotellet Dalen hotell frå 1892, men er også prega av industri og ulike tenesteytande verksemder. Åmot, kommunesenteret i Vinje, er regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av dei mest omfattande hytteutbyggingane i landet har funne stad gjennom fleire år. Skitilbodet er unikt. I dei to kommunane er det 11 soknekyrkjer og 2 fjellkyrkjer.
Se stillingsannonsen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand