Tunsberg bispedømme

Sokneprest i Svelvik - Drammen prosti

15/04 Svelvik sokn har 3 kirker. Hovedkirken er Svelvik kirke (1859), Berger kirke (1895) og Nesbygda kirke (1916). Menigheten har også et eget menighetshus, der mange av aktivitetene for barn og ungdom foregår, samt møter og menighetssamlinger. Det er to barneskoler og en ungdomsskole i soknet, sykehjem og omsorgsboliger. Samarbeidet mellom skoler og barnehager og kirken er godt. Det gjennomføres skole og barnehagegudstjenester til jul og påske.
Se stillingsannonsen

Sokneprest i Nore, Uvdal og Tunhovd 2.gangs utlysning

15/04 Vår sokneprest har fått ny stilling i Tunsberg bispedømme og vi søker etter en ny prest som ønsker å leve det gode liv i Nore. Nore, Uvdal og Tunhovd sokn er sammenfallende med Nore og Uvdal kommune, den øverste kommunen i Numedal. Norefjord, der prestegården ligger, er midtveis mellom Kongsberg og Geilo. Folketallet i kommunen er 2442, hvorav 1973 er medlemmer i Den norske kirke. Det er et stort antall hytter i kommunen og betydelig turisme. Det er mulighet for et aktivt friluftsliv både sommer som vinter. Det er et rikt kulturliv og gode fritidstilbud i kommunen. Kommunens administrasjonssenter ligger på Rødberg. De økonomiske og sosiale forhold i kommunen er jevnt over gode og kommunen har full barnehagedekning. Det er 3 barnehager i kommunen, 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Numedal Videregående skole ligger på Norefjord. I likhet med resten av Numedal er det et stort antall bygninger fra middelalderen, hvorav 2 stavkirker. Kommunene markedsfører Numedal som Middelalder dalen, og i uka omkring Olsok arrangeres middelalder uka med et omfattende kulturprogram. Det er 3 sokn: Nore (1089 medl.), Uvdal (756) og Tunhovd (128). Det er 4 ordinære menighetskirker og 2 stavkirker eid av Fortidsminneforeningen. Nore og Uvdal stavkirker fra slutten av 1100-tallet, Nore og Skjønne kirker fra 1880, Uvdal fra 1893 og Tunhovd fra 1945. Bergtun omsorgssenter på Rødberg har regelmessige andakter og nattverdgudstjenester. Nore og Uvdal sokn har felles menighetsråd. Menighetslivet bærer preg av folkekirkelige tradisjoner. Oppslutningen om dåp, diverse trosopplæringstiltak og konfirmasjon er høy. Man har et godt samarbeid med kommunens øvrige kulturliv. Sognene har også et felles kirkekor som bidrar aktivt i menighetenes arbeid. Menighetene betjenes av sokneprest, menighetsprest lønnet av FR, organist, kirkeverge, tre kirketjenere og sekretær. Det er moderne kirkekontoret på kommunehuset på Rødberg. Det er felles kirkekontor for alle sokn og for Nore kirkelige fellesråd. Kongsberg prosti er et langstrakt prosti som strekker seg helt fra Hvittingfoss i syd til Tunhovd i Nord. Det er i alt 10 prester i prostiet, og man har månedlige samlinger hos prosten i Kongsberg.
Se stillingsannonsen
Tunsberg bispedømme