Halden Kirkelige Fellesråd

Nyoprettet 100% stilling som Diakon

29/05 Halden en spennende by: Halden kommune ligger helt sør i Østfold og grenser til vårt naboland Sverige. Kommunen består av tettbygd bysentrum og spredt bebyggelse. Den har vakker natur, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet. Her fins høgskole, studenter og innovative bedrifter. Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70 % tilhører Den norske kirke. Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning. Halden kommune har syv sokn og åtte kirker tilhørende Den norske kirke. Soknene er organisert i to samarbeidsområder som har hver sin stab. Halden, Berg og Rokke menigheter, og Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menigheter. Det er felles daglig leder for de to stabene, og det er felles administrasjon som er samlokalisert med kirkevergekontoret. Den norske kirke i Halden er fra før bemannet med fem sogneprester og en ungdomsprest, det er en diakon, en diakonimedarbeider, en kateket og to menighetspedagoger samt seks kirkemusikere knyttet til det utøvende arbeidet. Den øvrige bemanning består av kirketjenere, administrasjon og kirkeverge. Kirkens kontorer er sentrumsnære, og ligger i Os alle 13. Den norske kirke i Halden samarbeider med kommunen om trygg betjening i livssynsspørsmål for brukerne av kommunens omsorgstjenester. Kirken har utviklet et eget diakoniutvalg med representanter fra alle de syv soknene. Kirken samarbeider med blant annet Halden frivilligsentralen, og er en aktiv driver av organisasjonen Sorg og Omsorg lokalt. Kirken har et godt fungerende arbeid for mennesker med utviklingshemming, og har også et internasjonalt treffpunkt for kvinner.
Se stillingsannonsen
Halden Kirkelige Fellesråd