Kirkerådet

Kantor

Musikk er en viktig del av men menighets- og gudstjenestelivet i vår lutherske kirke.

Denne tjenesten ledes av en kirkemusiker, som er enten kantor eller organist. Sammen med prest og frivillige forbereder kirkemusikeren gudstjenestene. I tillegg leder han eller hun mange steder kor, vokal- eller instrumentalgrupper. Videre arrangerer kirkemusikeren konserter og deltar ved ulike tilstelninger i menigheten og i lokalmiljøet. Svært mange arbeider i deltidsstillinger i en eller flere menigheter, mange i kombinasjon med annen pedagogisk eller utøvende virksomhet. Kirkemusikeren kan også ha elever i orgelspill eller andre instrumenter. 


Hva kreves for å bli kantor?
Det er ulik kompetanse og utdanningsløp blant kirkemusikerne. For å bli kantor kreves fire års kirkemusikkutdanning på bachelornivå. Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis godkjennes som kantor. Kirkemusiker er en samlebetegnelse for kantor og organist. Fram til Kirkemøtet i 2015 har yrkestittelen kantor vært forbeholdt en kirkemusiker med minimum fire års bachelorutdanning i kirkemusikk eller alternative utdanninger som godkjennes i forhold til de omtalte kriterier nevnt over. Kirkemusikere med utdanning av lavere grad enn kantor har tidligere hatt benevnelsen organist. Kirkemøtets vedtak i 2015 i saken om vigsling og tjenestedrakt for kantorer innebærer en endring av dette.

 

Vil du vite mer, les her