Nidaros bispedømme

Nidaros Bispedømme - Vennlig - Viktig - Modig - Dyktig

Nidaros bispedømme er forankret i tradisjon og historie, men har fremtiden for øye. Vi lever tett på trønderne i ei inkluderende og jordnær folkekirke. Her formidler vi tro hver dag - og vi vil fremstå Vennlig, Viktig, Modig og Dyktig

Vennlig · Viktig · Modig · Dyktig

De fire ordene er fremhevet i strategien for Nidaros bispedømme. De er enkle å huske, og de uttrykker mye om det vi ønsker skal prege kirken i Trøndelag:

  • Vennlig – Det betyr smidig, fleksibel og imøtekommende i omgang med alle som henvender seg til kirken i Nidaros. Vårt arbeid skal preges av den nåde som Bibelen forkynner.
  • Viktig – En relevant, engasjert og omsorgsfull kirke som tar sanfunnsansvar, engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar i politiske og sosiale utfordringer. Det betyr også en kirke som forvalter ord og sakrament slik at det blir nært og viktig for folk.
  • Modig – Uredd og oppfinnsomt skal vi utforske og eksperimentere med egne arbeidsformer. Kirken har et spesielt oppdrag overfor fattige og marginaliserte og må våge motkultur når det er behov for det. Det betyr også modig og tydelig formidling av evangeliet.
  • Dyktig – En kirke som er kvalitetsbevisst og kompetent, som er i stand til å evaluere eget arbeid og som er oppdatert, nyskapende og etterrettelig. Kirken skal forvalte sitt oppdrag som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende med målrettet innsats.

Variert

Nidaros bispedømme omfatter hele Trøndelag. Det betyr at vi er kirke for store byer og små bygdesamfunn. Her er store flate kornåkrer, høyreiste fjell og en omfattende kystkultur. Her lever småbrukeren og oppdrettsmillionæren side ved side.

Og ikke minst: Her er en livskraftig sørsamisk befolkning, som er en viktig del av bispedømmet. Saemien Åålmege – Samisk menighet i sørsamisk område – ligger under tilsynet til Nidaros biskop. I tillegg til samiske gudstjenester, leses liturgiske ledd på sørsamisk i mange av bispedømmets kirker. Saemien Åålmege har egen prest, diakon og trosopplærer – og i 2017 ble det etablert et samisk alter i Nidarosdomen.

Olavsarv

Slaget på Stiklestad og Olavstradisjonene i Nidarosdomen vil alltid prege vårt bispedømme. Hvert år er kirken en del av olsokmarkeringen på Stiklestad og Olavsfestdagene i Trondheim.

Olavstradisjonen er viktig for et ustrakt pilegrimsarbeid i bispedømmet. Mange trøndere har et forhold til arven som vi bærer med oss, og historien danner et verdifullt bakteppe for hvordan vi fremstår som kirke i et moderne Trøndelag.

For vi ønsker å være fremoverlent i vårt bispedømme. Vi vil møte folket i Trøndelag – ung og gammel – der de er, og i et språk de kjenner seg igjen i. Derfor driver vi et aktivt ungdomsarbeid, vi eksperimenterer gjerne med uttrykksformer og tar i bruk ulike medier for å nå nye med evangeliet.

 

«Det er stor teologisk takhøyde i Nidaros. Folk tar meg for den jeg er og den hjelpen jeg kan gi. Jeg får forkynne for mange og vise at kirka har en plass for alle.» (Linda Aune, kapellan, Stjørdal)

 

«Kollegafellesskapet i Nidaros er preget av gjensidig toleranse og respekt. Jeg har vært prest i bispedømmet i snart 30 år, det sier mye om trivselen.» (Dagfinn Thomassen, prost, Orkdal)

 

«Vi har stor oppslutning om konfirmasjon og barnedåp. Det betyr viktige arenaer for å nå ut til folk med budskapet om Jesus» (Sonja Bruholt, kateket, Melhus)