Kapellan

Rakkestad kirke Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og består av 16 sokn i 7 fellesrådsområder. Prostiet omfatter kommunene Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Rømskog og Aremark. Folketallet er ca 45 000 innbyggere. Østre Borgesyssel prosti har vakre og varierte naturområder, skog, innsjøer og åpent kulturlandskap. Prostiet er avgrenset mot Glomma i vest og riksgrensen til Sverige i øst. Så vel E18 som jernbanens østre linje går gjennom området og gir gode kommunikasjonsmuligheter til Oslo. Det er for tiden 12 menighetsprester og en fengselsprest i tjeneste i prostiet. Prestene møtes en dag i måneden til tekstgjennomgang og faglig fellesskap. Presteskapet tilbyes organisert retrett en gang pr. år. Kollegafellesskapet er preget av dedikerte prester med verdifull tjenestetilhørighet i de lokale menigheter. Området er kjennetegnet av gode tradisjoner for samarbeid mellom folkekirke og frivillige kristne organisasjoner, og det er et verdifullt økumenisk samvirke i prostiet
Rakkestad har et landsbypreget sentrum med butikker, servicenæring og småindustri. Avstanden til Oslo er ca. 80 km. Det er kort avstand til Halden, Sarpsborg, Mysen og Askim med videregående skoler. Kommunen er en attraktiv kommune å bo i, med gode barnehagetilbud, rikt foreningsliv, og mange muligheter for tur- og friluftsliv. Det er gode samarbeidsforhold mellom kirken og kommunen. www.rakkestad.kirken.no www.rakkestad.kommune.no 

I kommunen er det tre godt vedlikeholdte kirker. Os kirke fra 1870, Degernes kirke fra 1863 og Rakkestad middelalderkirke fra ca.1200. Degernes kirke har gudstjenester annenhver søndag. Os har også annenhver søndag, fordelt mellom Os kirke og menighetshuset Holøsåsen, som samler mange unge familier og er viktig for gudstjenesteutviklingen. Rakkestad kirke har gudstjeneste to/ tre søndager/ måned. Kirkesøkningen er god. Sammen med soknepresten i Rakkestad vil kapellanen alternere ved gudstjenestestedene. Det har nylig vært gjennomført omorganisering av soknestrukturen fra tre til ett sokn. Det er opprettet kirkeutvalg ved alle kirkene. Kapellanen vil særlig samarbeide med kirkeutvalgene Os og Degernes. 

Det er god kontakt mellom kirke og skole. Kapellanen får ansvar for kontakt med Kirkeng skole (1-7) i Degernes og Os skole (1-7). I tillegg er det flere barnehager, som kirken har god kontakt med. Det er ukentlige andakter på Skautun sykehjem. 

Kommunen er preget av stor kirkelig aktivitet. Det er bred oppslutning om menighetens virksomhet, dåp og konfirmasjon. 

I Rakkestad er det mange misjonsforeninger, knyttet til Normisjon, Norsk luthersk misjonssamband og Det norske misjonsselskap. Det er godt samarbeid mellom kirken og frivillige organisasjoner, og med andre kirkesamfunn. Det er mange humanitære foreninger og lag i kommunen som kirken samarbeider godt med. 

Kapellanen vil være sentral i trosopplæringsarbeidet og delta i trosopplæringsutvalget og i konfirmantutvalget. Konfirmantundervisning og oppfølging vil være kapellanens ansvar, i samarbeid med menighetspedagog (deltid). Ca 75 konfirmanter pr.år. Konfirmantåret starter i september med konfirmasjon i mai/juni. 

Kapellanen vil få kontor i Rakkestad sentrum, sammen med sokneprest, kirkeverge, diakon, menighetspedagog og kontorsekretær. Det er kirketjenere ved alle kirkeanleggene og organister i deltidsstillinger; noen for tiden på vikarbasis. Klokkertjenesten er på frivillig basis. 

Dersom kapellanen ønsker å bo i kommunen, vil menigheten kunne være behjelpelig med å finne bolig for leie, ev. kjøp. 

Målform i kirke og skole er bokmål. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende regelverk. Stillingsinnehaver må forholde seg til de endringer som måtte komme som følge av tjenesteordning for menighetsprester.

Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantopplegget i soknet
 • Hovedansvar for trosopplæring sammen med menighetspedagog
 • Menighetsbyggende arbeid med særlig blikk for barn, ungdom og familier
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og til å arbeide målrettet
 • Gode samarbeidsevner, vilje og evne til teamarbeid og relasjonsbygging
 • Evne til å levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
 • Evne til kreativitet og nytenkning
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Stillingen lyses ut i stillingskode 0922 Kapellan LR 26 
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse 
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk 
 • Åndelig veiledning 
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Rakkestad sokn
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rakkestad
Publisert 2016-12-30
Søknadsfrist 2017-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Rakkestad sokn

Rakkestad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger