Domprost

Kristiansand domprosti omfatter 12 sokn med 14 kirker. Prostiet faller sammen med Kristiansand kommune, som har 88.000 innbyggere. 57549 er medlemmer i Den norske kirke. I domprostiet er det foruten domprosten tilsatt 16 prester. Sørlandets sykehus, fengselet i Kristiansand og Universitetet i Kristiansand har egen prestetjeneste med til sammen 5 prester.

Domprost i Kristiansand domprosti - Agder og Telemark bispedømme

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme*

Domprosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes tjeneste, er biskopens stedfortreder og gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter. Domprosten utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen (jfr.tjenesteordning for prost).

Domprosten inngår som en del av staben i Domkirken. I tillegg til domprosten, består staben av sokneprest, kapellan (50%), domkantor, kantor (50%), daglig leder, diakon, 2 kirketjenere og 1 ungdomsarbeider i 70 %. I tillegg er Internasjonal prest knyttet til domkirkestaben. 

Domkirkestaben har kontorfelleskap med administrasjonen i Kristiansand kirkelige fellesråd med lokaler i sentrum rett ved domkirken. I fellesrådet er det omlag 100 tilsatte fordelt på 68 årsverk. Domprosten har sete i Kristiansand kirkelige fellesråd. Det er tilsatt en prostesekretær i 30 % som administrativ hjelp for prosten.

Den som tilsettes må ha høy faglig og administrativ kompetanse og gode lederegenskaper. Vi søker en domprost som har evne og vilje til å inspirere og motivere medarbeidere og menigheter. Erfaring som leder, personlige lederegenskaper og formell lederkompetanse vil bli vektlagt. Videre vil gode samarbeidsevner bli tillagt stor vekt.

Vi søker videre etter en person med evne til strategisk tenkning om å være kirke i byen. Domprostiet preges av et bredt og rikt ekumenisk fellesskap. Det forventes at domprosten bidrar positivt inn i dette.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (jfr. Offentlighetsloven §25).

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede prestetjenesten i prostiet
 • Biskopens stedfortreder
 • Gudstjenester og forkynnelse
 • Personalledelse overfor prestene i prostiet herunder stabsutvikling og konflikthåndtering i samarbeid med bispedømmekontor og fellesråd
 • Lede nødvendige omstillingsprosesser
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i byen
 • Kontakt med andre menigheter og trossamfunn
 • Plan og budsjettarbeid i samarbeid med bispedømmekontoret

Kvalifikasjoner:

 • Bred og relevant erfaring og kompetanse fra stillingens ansvarsområde
 • Ledererfaring og evne til å fremstå som en kirkelig leder
 • Gode administrative evner
 • Erfaring fra personalledelse
 • Solid teologisk kompetanse
 • Gode samarbeidsevner og gode kontaktskapende evner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en kvalifisert stab
 • Egen veiledningsgruppe for proster
 • Stillingen lønnes i stillingskode 0935 Domprost etter KAs lønnsregulativ
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten

Kristiansand domprosti omfatter 12 sokn med 14 kirker. Prostiet faller sammen med Kristiansand kommune, som har 88.000 innbyggere.  57549 er medlemmer i Den norske kirke. I domprostiet er det foruten domprosten tilsatt 16 prester. Sørlandets sykehus, fengselet i Kristiansand og Universitetet i Kristiansand har egen prestetjeneste med til sammen 5 prester.

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kristiansand
Publisert 2017-01-27
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger