Sokneprest i Vik sokn

Vik kommune ligg på sørsida av Sognefjorden og har 2700 innbyggjarar. Vik er ei aktiv landbruksbygd med eit sterkt næringsliv. Idrettslaga i Vik driv godt, særleg innan skiskyting, fotball og friidrett. Det er moderne anlegg for skiskyting og rulleski, Om sommaren er det oppkøyrte løyper for langrenn på Vikafjellet. Vik er ein kommune med store fjellområde og fleire turistforeiningshytter. I kommunen er det sju kyrkjer, mellom dei er det ei stavkyrkje og ei steinkyrkje frå mellomalderen. Det er fem kyrkjesokn i kommunen. Det er gudsteneste i hovudsoknet annankvar sundag. I dei andre sokna er det gudsteneste ein gong i månaden. I Vik sentrum er det ei Kyrkjestove med bra aktivitet. Her er småbarnstreff, kvardagsskule og barnekor i kyrkjelydsregi, og to av sokna har ungdomsklubbar. Minikonfirmasjon for 10-åringar har stor oppslutnad. Det er mellom 25 og 35 vanlege konfirmantar i året. Det har i det heile vore satsa mykje på trusopplæring og diakonalt arbeid. Å utvikle kyrkjelydsarbeidet vidare med større grad av frivillig innsats er eit viktig satsingsområde i sokna. Det er fulle stillingar som sokneprest, kyrkjeverje og kyrkjelydssekretær, og kyrkjelydspedagog, kyrkjemusikarar og kyrkjetenarar i ulike stillingsstorleikar. Det er òg ei kombinert stilling som fengselsprest og prostiprest. Vi vil drøfte og setje opp plan for fordelinga av arbeidsoppgåver mellom dei to prestane i Vik ved tilsetjing og ved oppstart i stillinga. Presten er ein del av kyrkjestaben i Vik, og deltek i samarbeidet og stabsmøta her. Vidare høyrer presten til prestefellesskapen i Sogn prosti og har prosten i Sogn som næraste overordna. OVF stiller den romslege prestebustaden til disposisjon for presten. Bustaden ligg sentralt i bygda, med gangavstand til kyrkje, skule, idrettsanlegg og butikkar. Målforma er nynorsk. Søkjarar må opplyse om dei kan nytte begge målformene. Søkjarar bør disponere bil. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjarane kan verte offentleggjorde sjølv om søkjarane bed om å bli unnatekne offentleg søkjarliste. Opplysingar om samlivsform vil kunne bli innhenta og vektlagde ved tilsetjing. Den som blir tilsett, må vise tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest).

Kvalifikasjonar:

  • Vi søkjer ein ordinert prest som både kan arbeide sjølvstendig, og samtidig har vilje og evne til tverrfagleg samarbeid.
  • Vi er på jakt etter ein person som ønsker å utvikle kyrkjelydane gjennom god forkynning, undervising og organisering, og som kan vere med og motivere friviljuge medarbeidarar.
  • Kompetanse og erfaring innan rettleiing (ABV eller åndeleg vegleiing) er ønskeleg. Dersom søkjaren har slik kompetanse, kan han/ho få rettleiingsoppdrag for andre tilsette og for studentar i praksis.

Utdanningsretning:

  • Livssynfag

Utdanningsnivå:

  • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Vi tilbyr:

  • Stillinga er plassert i stillingskode 1555, sokneprest.
  • Pensjonsinnskot i Statens pensjonskasse. Reiseutgifter vert godtgjort etter gjeldande regulativ.
  • Til løna kjem særlege regulativmessige godtgjeringar. Det vert gjeve tilbod om arbeidsrettleiing.
  • I 2017 vart kyrkja sjølvstendig juridisk eining. Det kan verte endringar i lov, regelverk og tenesteordning for Den norske kyrkja.
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vik
Publisert 2017-02-01
Søknadsfrist 2017-02-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger