Sokneprest i Haug (Hokksund) - Eiker prosti

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder. Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn, Nedre Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal sokn. Det er 13 prester i prostiet.

Haug sokn ligger i Øvre Eiker kommune, vel 2 mil vest for Drammen. Kommunen er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Fiskum og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.

Øvre Eiker kommune har 18.550 innbyggere. Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug sokn med 8.800 innbyggere (7.350 medlemmer), Vestfossen sokn med 5.300 innbyggere (3.850 medlemmer); Bakke sokn med 2.100 innbyggere (1.500 medlemmer) og Fiskum sokn med 1.250 innbyggere (1.200 medlemmer).

I Øvre Eiker er det 4 kirker og 1 kapell, i tillegg Fiskum gamle kirke som kun er i bruk om sommeren. Hovedkirken, Haug kirke, er en kirke med røtter tilbake til middelalderen. Vestfossen kirke er en ny kirke som ble vigslet i 2010. Bakke og Fiskum kirker er begge yngre kirker med særpreg og i rimelig god stand. Det samme gjelder Bingen kapell. Fiskum gamle kirke er en middelalderkirke vakkert beliggende ved Fiskumvannet.

Det er 3 sokneprester og prost som betjener soknene. Hokksund utgjør Haug sokn. I soknet er det 2 barneskoler, én ungdomsskole og én videregående skole, dessuten Eikertun alders- og sykehjem.
Haug sokn har et godt barne- og ungdomsarbeid med søndagsskole, to barnekor og TenSing. Målet er å inkludere dette arbeidet i enda større grad i gudstjenestene. Det er et rikt musikkliv i soknet, med jevnlig større korprosjekt i regi av kantorene. Musikk er et av menighetens viktigste trosuttrykk.
I Haug sokn er det gudstjeneste nesten hver søndag. Gudstjenestene er vanligvis godt besøkt. Gjennomsnittstallet de siste 11 år er 107. Ca. en gudstjeneste i måneden er «for store og små».
Det meste av menighetsarbeidet foregår i og rundt Haug kirke og menighetssenter. Menighetssenteret, som ligger rett nedenfor Haug kirke, er et godt redskap for videre utvikling av arbeidet i menigheten. Øvre Eiker kirkekontor er plassert der og de fleste har sine faste kontorplasser der.

Arbeidsoppgaver:

 • Prestene samarbeider om prestetjenesten gjennom en avtalt ansvars- og arbeidsfordeling. En av sokneprestene vil bli tillagt koordineringsansvar.
 • Soknepresten i Haug har sammen med kateketen ansvaret for konfirmantundervisningen i Haug. Det er ca 65 konfirmanter i soknet.
 • Det er flere fellesløsninger for alle sokn i trosopplæring og konfirmantarbeid
 • Alle prestene har del i arbeid for alle aldersgrupper.
 • Soknepresten sitter i Haug menighetsråd
 • Det er diakon, kateket, trosopplærer og tre kantorer/organister, menighetssekretær og fem kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, kirkeverge samt saksbehandler.
 • Kontorer i Haug menighetssenter og Vestfossen kirke. Felles stabsmøter.
 • Prestene deltar i beredskapsturnus.
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
 • Prostiet er tjenestedistrikt.

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en sokneprest som:
 • er samlende og har evne til å inspirere
 • er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid.
 • trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid.
 • er glad i å formidle og forkynne og som trives som liturg.
 • er opptatt av hvordan vi er kirke i møte med nye landsmenn.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haug
Publisert 2017-06-28
Søknadsfrist 2017-08-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Arbeidsliv

Gjestfrihet

– både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger