Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Administrasjonssjef

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk - en kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser

Vi søker etter en ryddig og organisert person med lederkompetanse og gode relasjonelle egenskaper. Du skal lede kirkevergens administrasjonsavdeling, forberede møter for fellesrådet og Arbeidsutvalget, ta strategisk ansvar for IKT og ivareta andre oppgaver for kirkevergen etter behov.
BKF har et tredelt ansvar for kirken i Bergen:
-          Vi er arbeidsgiver for de fleste ansatte i Bergens 25 menigheter
-          Vi har forvaltningsansvar for 34 kirkebygg
-          Vi har forvaltningsansvar for 27 gravplasser
Kirkevergens administrasjonsavdeling innbefatter, Kirketorget, Arkiv og IKT med til sammen 6,8 årsverk. Kirketorget er et servicekontor for hele Bergen i forbindelse med innmelding av kirkelige gravferder, dåp og vigsler. Vi har et helhetlig ansvar for utstyr og drift av IKT i alle menighetene i Bergen i tillegg til kirkevergens administrasjon, og kjører våre IKT-systemer hos Kirkepartner. Vi fører arkiv for fellesrådet og for menighetene.


Administrasjonssjef har kirkevergen som nærmeste leder og er medlem av kirkevergens ledergruppe.


Hovedarbeidsoppgaver:
•          Lede utviklingen av kirkevergens administrasjon
•          Ha strategisk og administrativt ansvar for IKT
•          Ha ansvar for Kirketorget og Arkiv
•          Være sekretær og saksbehandler for fellesrådet, Arbeidsutvalget og Kulturutvalget

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
•          Utdanning innen administrasjon og ledelse på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere
             for manglende utdanning
•          Ledererfaring
•          God forståelse for IKT
•          Kjennskap til offentlig saksbehandling, administrasjon og arkiv
•          God forståelse av kirkens organisasjon
•          Evne til å ta beslutninger forankret i god faglig kunnskap og analytiske evner
•          God skriftlig og muntlig framstillingsevne
•          Ryddig og strukturert arbeidsform
•          Gode samarbeidsevner
•          Fleksibilitet og et helhetlig blikk på en kirke i endring

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Særskilte krav:
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•          Variert arbeid i positivt miljø
•          Et spennende arbeidsfellesskap med både ansatte og frivillige
•          Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
•          Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•          Bedriftshelsetjeneste
•          Tiltredelse 01.mai 2018, eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Stilling med saksnummer 18/39

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven §25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter Offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt kirkeverge Asbjørn Vilkensen mob. 909 98 033 eller personalsjef Berit Bakke mob. 996 04 561 eller ved å gå inn på http://www.bergen.kirken.no

 

SØKNADSFRIST: 04.03.2018

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-03-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger