Sokneprest i Re, Ramnes og Undrumsdal sokn

Nord-Jarlsberg prosti utgjør nordre del av Vestfold fylke og består av kommunene Horten, Holmestrand, Sande, Svelvik og Re. Her møter vi lokalsamfunn med sterk identitet og med korte avstander til større byer, fjellet og fjorden. Den norske kirke i Re kommune består av fem sokn; Våle, Fon, Vivestad, Ramnes og Undrumsdal. Innbyggertallet er ca. 9500, hvorav ca. 7000 er medlemmer av Den norske kirke. Fra 1.januar 2020 vil Re og Tønsberg bli én kommune. Dette får også konsekvenser for kirken. En kirkelig fellesnemnd jobber med organiseringen av kirken i den nye kommunen. Re er en landbrukskommune, men preges også av nyetableringer innen handel og servicenæringer. Revetal er kommunens sentrum med stort handelssenter, kommunehus, helsehus og skoler. Det bygges mange nye boliger. Kirkekontoret i Re er også plassert på Revetal. Det er fem soknekirker, hvorav tre er middelalderkirker: Fon, Ramnes og Våle. Undrumsdal og Vivestad har trekirker fra henholdsvis 1882 og 1913. I tillegg kommer Revetal menighet lokalisert i gymsalen på Røråstoppen skole. Denne menigheten engasjerer prest i 70% stilling og menigheten finansieres i hovedsak gjennom innsamlede midler og givertjeneste. Soknepresten i Ramnes og Undrumsdal sokn har sete i disse to menighetsrådene, mens den andre soknepresten sitter i Våle, Fon og Vivestad menighetsråd. En av prestene, oppnevnt av biskopen, vil også sitte i fellesrådet. Den kirkelige bemanningen består i tillegg til prestene av kirkeverge (100%), diakon (100%) kontormedarbeider (80%), to kantorer (begge 80%), trosopplærer (70%), undervisningsleder (50%) og to kirketjenere/kirkegårdsarbeidere i henholdsvis 100 % og 80 %. I tillegg kommer tre kirketjenere som utfører helgetjeneste i kirkene. Det er regelmessige stabsmøter på kirkekontoret ledet av kirkevergen. I Ramnes kirke er det gudstjeneste annenhver søndag, mens Undrumsdal har gudstjeneste én søndag i måneden. I tillegg kommer gudstjenester på høytidsdager. 2018 er prøveår for en revidert gudstjenesteforordning som vil bli evaluert når året er omme. Soknepresten er tilsatt i prostiet og har dette som sitt tjenestedistrikt, men de fleste oppgavene vil bli utført i de fem soknene. De to sokneprestene fordeler begravelser og vielser i hele kommunen etter en ordning med tjenesteuker. Soknepresten i Ramnes og Undrumsdal vil i hovedsak forrette gudstjenester i disse soknene, men det er også noen fellesgudstjenester. De to sokneprestene vikarierer for hverandre i ferier og ved noen månedlige frisøndager. Det er et rikt kirkemusikalsk liv med bl.a. egen orgelskole for barn og ungdom og jevnlige konserter. Diakonien er også godt utbygget, særlig blant barn og unge. De ulike trosopplæringstiltakene samler mange, og det finnes tilbud for de fleste aldersgrupper. Det er et nært og godt samarbeid med skoler og barnehager. Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK) har etablert et nytt kirkebygg (Bjerkely) i Undrumsdal, og Oasen (De frie evangeliske forsamlinger) har egen menighet i Våle. Det er et godt samarbeid med disse menighetene med jevnlige kontaktmøter for prester/pastorer.

Arbeidsoppgaver:

 • Sokneprestene samarbeider om gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt turnus. Soknepresten i Våle, Fon og Vivestad samordner prestetjenesten.
 • Sete i Ramnes og Undrumsdal menighetsråd
 • Ansvar for konfirmantundervisning etter vedtatt plan, primært i Undrumsdal og Ramnes sokn.
 • Deltakelse i andakts- og gudstjenesteturnus ved Re helsehus
 • Deltakelse i stabsmøter og fellessamlinger med de øvrige ansatte Beredskapsvakt i samarbeid med politiet etter oppsatt plan
 • Plass i kommunens psykososiale kriseteam
 • Prestene i prostiet samles jevnlig til fagdager og tekstgjennomgåelser i regi av prosten.

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person som
 • er samlende og har evne til å inspirere kirkens medlemmer til økt deltakelse i menighetenes liv.
 • er flink til å motivere og samarbeide med menighetsrådene, ansatte og frivillige.
 • er fleksibel i forhold til fellesløsninger og ser muligheter på tvers av etablerte strukturer.
 • er opptatt av å finne språk og arbeidsformer som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid.
 • er glad i å formidle og forkynne og som trives med liturgisk arbeid.
 • er opptatt av å nå ut med evangeliet til nye målgrupper

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Re
Publisert 2018-02-28
Søknadsfrist 2018-04-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Arbeidsliv

Gjestfrihet

– både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger