Kapellan i Tangen

Tangen menighet trenger ny kapellan, og teamet av ansatte og frivillige ønsker en ny kollega og medarbeider velkommen. Tangen sokn ligger på Strømsø-siden i Drammen og strekker seg 10 km langs Drammensfjordens vestside mot Svelvik. Bydelen har ca 6000 innbyggere hvorav ca 4.500 er medlemmer av Den norske kirke. Det pågår sonderinger for å etablere nye samarbeidsrelasjoner mellom menighetene på sørsiden av Drammenselva. Tangen har en kirke bygget i 1854 med 600 sitteplasser. Kirken ble utvidet i 1992 med et særegent og fint tilbygg som rommer menighetssal, peisestue, to grupperom, barnerom og kjøkken. Tangen kirke er en meget funksjonell arbeidsplass. Det holdes gudstjeneste hver søn- og helligdag. Gudstjenesteframmøte er jevnt over godt. Det er vedtatt lokal grunnordning for gudstjenestene. Nytt orgel vil bli montert i 2019. Menigheten har valgt: «Tangen kirke - et sted å være og vokse» som sin visjon. Dette avspeiles i virksomhetsplanen. Menighetsrådet har utvalg som fungerer og som inkluderer alle ansatte. Som kapellan i Tangen menighet får man varierte oppgaver, det er rom for eget initiativ og hjertesaker, og det er nødvendig med gode samarbeidsevner. Staben vektlegger godt samarbeidsklima - også mot frivillige. Kapellanen har hovedansvaret for konfirmantene, men det er utarbeidet et robust opplegg med samarbeid om felles undervisning og sommerleir med kateket og kapellan i nabomenighetene. Dette samarbeidet er godt etablert og det forventes at kapellanen går inn i dem og pleier god kontakt med kollegaer, institusjoner og mennesker i lokalsamfunnet. I soknet ligger to barneskoler, som det er etablert et planmessig samarbeid med. Kontakten med Åskollen skole er meget godt. Menigheten driver egen barnehage der kapellanen har ansvar for å være med å utvikle religionspedagogisk årshjul og er jevnlig på besøk. To ganger i året inviteres barnehager i soknet til barnehagegudstjeneste i kirken. Menigheten har et aktivt engasjement i samarbeid med Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM og Bangladesh YWCA, gjennom misjonsprosjekt i Savar. Nabokirken Strømsø er valgt som sted for felles ungdomssatsning med ledertrening og klubbtilbud. Kapellanen deltar i tilretteleggingen av denne satsningen, som i hovedsak utføres av kateket og felles ungdomsarbeider. Menigheten er del av et felles Trosopplæringsområde med Strømsø, Strømsgodset og Fjell menigheter. Det er ansatt trosopplæringsleder, og kapellanen samarbeider tett med trosopplæringsteamet. Soknet betjenes av sokneprest, kapellan, diakon (50%), kantor (70%), felles trosopplærer med nabomenighetene, kirketjener (50%) og frivillighetskoordinator/dåpsarbeider (40%).Felles ungdomsarbeider (50%) Det er gode kollegiale forhold både i prostiet og i staben, og stort engasjement for samarbeid. Tangens ansatte er en del av et stabsfellesskap som også omfatter staben i Strømsø menighet.

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen har hovedansvar for konfirmantarbeidet
 • Kapellanen har hovedansvar barne- og ungdomsarbeidet, kirke-skole og kirke-barnehagesamarbeidet.
 • Prestene fordeler gudstjenester og tjenesteuker seg imellom. Det er ukentlige stabsmøter.
 • Kapellanen deltar i prostiets beredskapsturnus, anslagsvis to-tre uker pr. semester. Kapellan har i dag en noe redusert turnus ved gravferd - ca. hver tredje uke. I forbindelse med gravferd og vielser er hele prostiet tjenesteområde. Prestene i Drammen møtes til obligatorisk morgensamling hver onsdag og til konvent/fagdag syv til åtte dager i året.
 • Kapellanens samlede oppgaver og ansvar og tjenester i prostiet er regulert gjennom en egen arbeidsplan for prestene i soknet som gjennomgås jevnlig med prosten.

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en engasjert prest med gode lederegenskaper og evne til samarbeid og initiativ. Menigheten er glad i gudstjenesten og ønsker en inspirerende forkynner
 • Vi ser etter en prest som
 • er kontaktskapende og liker å jobbe med barn og unge
 • evner å inkludere - inspirere - engasjere.
 • er løsningsorientert og evner å jobbe selvstendig
 • bidrar til godt fellesskap med kolleger og frivillige

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan
 • Pensjonsinnskudd.
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Tilsettingen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder. Den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.

Velkommen til prestetjeneste i Tunsberg bispedømme og Drammen prosti! 
Både kirken og byen Drammen er i stadig utvikling. Vi ønsker velkommen til en tjeneste i rammen av et godt faglig og sosialt kollegafellesskap! 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Drammen
Publisert 2018-02-28
Søknadsfrist 2018-04-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Arbeidsliv

Gjestfrihet

– både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger