Sokneprest

Øyestad menighet ligger vest i Arendal prosti med grense til Fevik og Grimstad, og består blant annet av områdene Rykene, Bjorbekk og Nedenes. Det er kort kjøreavstand til Arendal sentrum. Befolkningen er bredt sammensatt med tanke på alder og sosial profil. Det er 3 kirker i soknet: Bjorbekk, Øyestad Gamle og Engene. Menigheten har et godt funksjonelt og relativt nytt menighetssenter på Nedenes. Her er det også kontorer, ulike møterom etc for de ansatte. Det er flere bedehus i soknet med god aktivitet.
Menigheten har stab bestående av sokneprest, kapellan, organist (80%), bi-organist (20%), kateket, menighetspedagog (60%), menighetssekretær (50%), kirketjenere i deltidsstillinger tilknyttet hver av de 3 kirkene, og prostiprest i 40% som deles med Hisøy menighet. 
Det er to menighetsutvalg, ett med fokus på Bjorbekk og Nedenes-områdene, og ett på området rundt Øyestad gamle kirke. Det ønskes god balanse mellom aktivitetene som skjer lokalt i menighetens ulike områder og opplevelsen av å være én menighet. 
Menigheten har en aktiv og svært deltakende kjerne av menighetsmedlemmer, men ønsker flere og yngre krefter. 
Menigheten har et godt samarbeid med organisasjoner, bedehus og menigheter i og utenfor Dnk. 
Prestene i Øyestad samarbeider med soknepresten i Hisøy og prostipresten om fordeling av tjenesteuker med gravferder og vielser. 

Menighetens hovedmål 
Menigheten ønsker et sterkt fellesskap – med fokus på det store VI. Menigheten ønsker å nå ut til alle aldersgrupper, med særlig fokus på yngre voksne og barnefamilier.

Menighetens satsingsområder 
Menigheten har i sitt arbeid lagt vekt på å følge opp trosopplæringsplanen. Det er også et sterkt ønske å utvide kortilbudet til også å omfatte ungdom og flere yngre voksne. Det er sterkt ønskelig med et variert gudstjenestetilbud. 

Hvilke tiltak 
Et variert tilbud i tråd med trosopplæringsplan for aldersgruppen 0-18 år. Flere faste treff tilpasset alle aldersgrupper. 

Gudstjenestelivet 
Det arbeides for å få flere yngre med i gudstjenestefellesskapet. 
De siste årene er det vært flere «søndagsskolemesser» på menighetssenteret med vekt på tilrettelagte parallelle undervisningsopplegg for ulike aldersgrupper i gudstjenesten. Det er ønskelig med et mangfold i musikalske uttrykk, med økt grad av involvering. 

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • Ta del i menighetens diakonal arbeid
 • Delta aktivt i administrasjon og koordinering av arbeid blant fast ansatte og frivillige i menigheten

Personlige egenskaper

 • Evne til å
 • - skape godt samarbeid med øvrige ansatte og frivillige medarbeidere
 • - inspirere og å skape kontakt i alle aldergrupper, også utenfor kirken
 • - formidle evangeliet til ulike aldergrupper
 • - være nytenkende, vise initiativ og gjennomføringskraft for å medvirke til menighetsvekst

Vi tilbyr

 • Lønnes som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nedenes
Publisert 2018-03-01
Søknadsfrist 2018-03-21
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger