Sokneprest med Gand sokn som tjenenstested - Sandnes prosti

Vi søker en sokneprest som kan være med på å lede og videreutvikle menigheten i tråd med menighetens visjon. Menigheten ønsker en sokneprest som er en dyktig og engasjert forkynner, er god på relasjoner og er opptatt av gudstjenestearbeid. Menighetens visjon er «Tilstede», med verdiene Utadvendt - Inkluderende - Tydelig. Menigheten arbeider målrettet og strategisk for å virkeliggjøre visjonen. Sandnes er en hurtigvoksende kommune med over 77.000 innbyggere. Kommune og prosti har sammenfallende grenser. Det er i alt åtte sokn, i tillegg kommer By-Menigheten som er et ikke-geografisk sokn/valgmenighet i Den norske kirke. Det er 22 prester i prostiet: 13 prester er tilsatt av bispedømmerådet, 9 prester tilsatt av fellesrådet og av disse er 3 byprester med arbeid blant mennesker som sliter med rus. Gand sokn har tre gudstjenestesteder: Gand kirke, Julebygda kapell og Ganddalen menighet, som holder til på Lundehaugen ungdomsskole. Soknet omfatter bydelene Ganddal, Sandved, Malmheim/Soma og deler av Stangeland og har totalt ca.13.000 medlemmer. Ganddalen er i en prosess med å skilles ut som eget sokn. Menighetens kapellan har spesielt ansvar for Julebygda kapell. Staben i Gand består av: Sokneprest, daglig leder, kapellan, prostiprest, kateket, diakon, ungdomsleder, kantor, menighetspedagog, frivillighetskoordinator, barnearbeider, og to ettåringer. Størrelsen på staben speiler en stor giverglede i soknet, hvor det årlig samles inn over 1,5 millioner kroner til menighetens arbeid. Antall kirkelige handlinger i 2017: 118 dåp, 143 konfirmanter, 8 vielser og 172 begravelser. Soknet har også kommet langt med trosopplæringstiltak på nesten hvert årskull, og jobber med å utvide tiltakene i hele soknet. Gand menighet driver et stort og utstrakt arbeid innenfor alle aldersgrupper og har ca. 400 frivillige medarbeidere. Gand menighet har mange smågrupper. Ca. 150 personer er med i et småfellesskap, men her er potensialet større. Gand menighet har et rikt musikk- og gudstjenesteliv. I Gand kirke er det en gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse på 250 deltakere, med et høyt innslag av frivillige medarbeidere. Menigheten ønsker å være i stadig fornyelse. Forkynnelsen skal være tydelig rundt Jesus som frelser og skal inspirere til etterfølgelse i en ramme som er utfordrende og aktuell.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prestetjeneste i henhold til tjenesteordningen for prester i Den norske kirke.
 • Gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Soknepresten inngår i samarbeidsområde med prestene i Sandnes.
 • Deltar i beredskapen i prostiet.
 • Menighetsbygging i Gand sokn i samarbeid med daglig leder og øvrig stab.
 • Forkynne og undervise.
 • Trosopplæringsarbeid i soknet i samarbeid med øvrig stab.
 • Oppgaver i prostiet under prostens ledelse.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Er en dyktig kommunikator og forkynner.
 • Er dyktig på gudstjenestearbeid.
 • Er visjonær og strategisk.
 • Er en inspirerende og god leder
 • Er kreativ.
 • Er flink til å skape gode relasjoner.
 • Er flink til å bygge team og liker selv å jobbe i team.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd.
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som blir tilsatt må også være forberedt på endringer i sammenheng med prosjektet «Stavangerkirken mot år 2020».
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige krav som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes derfor om å utforme en egenpresentasjon i sin søknad, som svarer på de utfordringer som fremkommer i utlysningsteksten.
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting. (jfr. §16 i diskrimineringsloven om seksuell orientering).
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. Offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Målformen er bokmål.
 • Alle må søke elektronisk.


Menigheten sin visjon: TILSTEDE

Arbeidsgiver Stavanger bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandnes
Publisert 2018-03-12
Søknadsfrist 2018-04-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømme

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger