Kapellan i Svelvik - Nord-Jarlsberg prosti

Nord-Jarlsberg prosti utgjør nordre del av Vestfold fylke. I prostiet er mulighetene mange for en god veksling mellom arbeid og fritid. Her møter vi lokalsamfunn med sterk identitet samtidig som det er korte avstander til større byer, fjellet og fjorden. Vi trenger prester som tenker stort om lokalmenigheten, ser betydningen av gode samarbeidsrutiner med råd og ansatte og viser evne til å arbeide selvstendig.

Det er ledig stilling som kapellan i Nord-Jarlsberg prosti med særskilt tjenestested Svelvik sokn. Svelvik sokn ligger i nordre Vestfold med grense mot Drammen og Sande kommuner. Fra 1/1-2020 vil Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner utgjøre den «nye» Drammen kommune.
Svelvik er en ett sokns kommune med 6650 innbyggere. Svelvik ligger vakkert til ved Drammensfjordens innløp og er en by med lange tradisjoner for sjøfart. I dag er det hovedsakelig industri og fruktdyrking som utgjør næringslivet. Svelvik ligger 25 minutter fra Drammen, og svært mange dagpendler til Drammensområdet.
Svelvik har tre kirker. Hovedkirken er Svelvik kirke (1859), med gudstjenester hver 2. søndag. Berger kirke (1895) og Nesbygda kirke har gudstjenester hver 4. søndag. Soknet betjenes av to prester (sokneprest og kapellan), kantor, trosopplærer (75%), sekretær (56%), diakon (50%), kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og kirkeverge. 
Staben er løsningsorientert, smidig og ser muligheter. Samarbeidskulturen preges av humør, ærlighet og arbeidsglede. I Svelvik ligger mye til rette for gode relasjoner, trygt og stimulerende arbeidsmiljø, energi og begeistring over en levedyktig Folkekirke. Det er praktiske kontorforhold sentralt beliggende i Svelvik. Menigheten har nybygget kirkestue i tilknytning til hovedkirken, der det aller meste av menighetens aktiviteter og tilbud foregår.
Det er to barneskoler og én ungdomsskole i kommunen, sykehjem og omsorgsboliger. Det er godt samarbeid mellom skoler, barnehager og kirken i Svelvik, og det gjennomføres skole- og barnehagegudstjenester og vandringer til jul og påske. Samarbeider med kommunale virksomheter er også svært godt.
Menigheten kjennetegnes ved en stor kontaktflate med byens innbyggere. Folkekirken står sterkt i folks bevissthet, noe som vises i god oppslutning om dåp, konfirmasjon og andre tilbud som kirken arrangere for ulike aldersgrupper. Menigheten har i dag et jentekor, babysang, musikksprell og trosopplæringstiltak for stort sett alle alderstrinn. Inkludering av flyktninger og diakoni er særlige satsningsområder i menigheten.
Menigheten ønsker seg en yngre kapellan med stort engasjement for barn og ungdom.

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen har hovedansvaret for gjennomføringen av konfirmasjonstiden og koordinerer og er faglig ansvarlig for det øvrige trosopplæringsarbeidet i soknet. Kapellanen er fast medlem av Trosopplæringsutvalget.
 • Kapellanen er den av prestene som har ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet, samt kontakt med skoler og barnehager.
 • Prestene fordeler gudstjenester, tjenesteuker og andre oppgaver seg imellom. Det er ukentlige stabsmøter.
 • Prestene i prostiet møtes jevnlig til obligatoriske samlinger.
 • Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den for enhver tid gjeldende ordning.
 • Det vil bli utarbeidet ny arbeidsinstruks for stillingen.
 • Tjenesten i prostiet for øvrig er regulert gjennom egen samarbeidsavtale.

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for, og gjerne erfaring med, arbeid blant barn og unge.
 • God formidlingsevne og glede over å dele det kristne budskapet
 • Kontaktskapende og evne til å forløse frivillighet og deltagelse
 • Strukturert og systematisk
 • Endringsvillig
 • Evner å utvikle god samarbeidsrelasjoner med menighetsrådet, utvalg og ansatte

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tønsberg
Publisert 2018-03-23
Søknadsfrist 2018-05-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger