Kapellan i Haug (Hokksund) og Bakke - Eiker prosti

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder. Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn, Nedre Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal sokn. Det er 13,5 prestestillinger i prostiet. De siste årene er det ansatt flere nye og unge prester i Eiker prosti.

Det er ledig stilling som kapellan med særskilt tjenestested i Haug og Bakke sokn. Kapellanstillingen i Haug og Bakke er en nyopprettet/endret stilling hvor det søkes etter en medarbeider som med energi og skapervilje har lyst til å være med å bygge opp om det kirkelige arbeidet i menighetene.
Øvre Eiker kommune, er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Darbu og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.
Øvre Eiker kommune har 18.900 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug; Vestfossen, Bakke og Fiskum sokn
I Øvre Eiker er det 4 kirker og 1 kapell, i tillegg Fiskum gamle kirke som kun er i bruk om sommeren. Haug kirke ligger i Hokksund og er en kirke med røtter tilbake til middelalderen. I Haug sokn er det 2 barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Samt. Eikertun helsehus. Bakke kirke og Bingen kapell er begge fra 1800-tallet. 
I Bakke sokn er det barnehage og kombinert barne- og ungdomsskole i Skotselv. I Skotselv ligger også Hassel fengsel. Det er et kulturhus i tilknytning til skolen. Det er et stort frivillig engasjement særlig knyttet til trosopplæringen i Bakke. 
I Haug sokn er det gudstjeneste nesten hver søndag. Gjennomsnittstallet de siste 11 år er ca. 107. Ca. en gudstjeneste i måneden er «for store og små». I Bakke sokn er de ca. 2 gudstjenester i måneden og i Bingen kapell 6 gudstjenester i året. 
Det meste av menighetsarbeidet i Haug foregår i og rundt Haug kirke og menighetssenter. Menighetssenteret, som ligger rett nedenfor Haug kirke, er et godt redskap for videre utvikling av arbeidet i menigheten. Øvre Eiker kirkekontor er plassert der og de fleste har sine faste kontorplasser der.
I Bakke sokn er det et solid frivillig engasjement knyttet til trosopplæringen. Menigheten har også menighetshuset Solhaug i Skotselv, ca. 800. meter fra kirka. Bakke har eget diakonat. Det er flere foreninger i regi av organisasjonene i Bakke, og Bingen kapell har en kvinneforening.
Kapellanen kommer til en støttende og sammensveiset stab og det er mye samarbeid på tvers av de kirkelige profesjonene. I kommunen er det 2 sokneprester, prost og prostiprest i 50% i tillegg til kapellanen. Sokneprest i Haug og Bakke utgjør sammen med kapellanen et team. Sokneprest i Vestfossen og Fiskum utgjør sammen med prostipresten det andre teamet.
Folkekirken står sterkt i Øvre Eiker, folk er glad i kirken sin og de kirkelige handlingene er en viktig del av arbeidshverdagen. Prestene samarbeider tett for å videreutvikle og skape engasjement rundt gudstjenestene i Øvre-Eiker. Det satses mye på musikk i menighetene gjennom ulike korprosjekter. Kapellanen inngår i konfirmantarbeidet i Haug og Bakke sammen med sokneprest og kateket. Et særskilt tyngdepunkt i kapellanstillingen er å ha ansvar for å bygge opp og utvikle et utvikle et ungdomsarbeidet i tilknytning til Haug kirke, dette gjøres i nært samarbeid med kateketen.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger. Inngå i gravferdsfordelingen sammen med de andre prestene i Øvre-Eiker.
 • Sammen med kateket og sokneprest ha ansvaret for konfirmantundervisningen i Haug og Bakke.
 • Sammen med kateket ha et særskilt ansvar for utvikling av ungdomsarbeid tilknyttet Haug.
 • Delta i trosopplæringsarbeidet og i kirke-skole samarbeidet
 • Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
 • Prostiet er tjenestedistrikt.
 • Se også: https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/
 • www.eiker.kirken.no

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en kapellan som:
 • er samlende og engasjert
 • er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • kan engasjere og skape trygge og inkluderende ungdomsmiljøer.
 • er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid.
 • trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid.
 • er glad i å formidle og forkynne og som trives som liturg.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hokksund
Publisert 2018-04-03
Søknadsfrist 2018-05-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger