Sokneprest i Kristiansand domprosti

Bydelen ligger i den sør-østre delen av Kristiansand kommune. Geografisk er soknet omkranset av sjøen i vest og sør. Fylkesgrensen og E18 danner grense mot nabomenighetene i øst og nord. Det bor rundt 11.000 mennesker i soknet og ved utgangen av juni 2017 var 8385 av disse medlemmer og tilhørige til Den norske kirke. Det er stor boligbygging i området og stadig nye flytter inn. Soknet har to kirker: Randesund kirke fra 1864 der det er egen kirkegård, og Søm kirke fra 2004 som er hovedkirken med mange gode lokaler for menighetens virksomhet. Kontorene for de ansatte er i Søm kirke. Det er en bred befolkningssammensetning med en god blanding av småbarnsfamilier og godt voksne. Det er 7 skoler, og mer enn 20 barnehager i soknet. Innen soknet ligger 2 omsorgssenter.

Menighetens profil
Menigheten har stab bestående av sokneprest, kapellan, daglig leder (100%), to kantorer (80% og 20%), kateket (80%), to trosopplærere (80% og 30%), diakon (100%), to ungdomsarbeidere (hver 20%), to kirketjenere (100% og 50%). 
Menigheten har en stor og aktiv gruppe på rundt 250 frivillige medarbeidere.
Forholdet til de andre frikirkelige menighetene i Randesund er godt. Det holdes årlig økumenisk gudstjeneste.
Domprostiet er inndelt i fire soner med egen tjenesteturnus for vigsler og begravelser. Prestene i domprostiet samles ukentlig til tekstgjennomgåelse og drøfting av tjenestesaker.

Menighetens visjon 
«Et fellesskap for alle - i tro på Jesus Kristus - i tjeneste for medmennesker» 
Vi ønsker å nå alle aldersgrupper, med særlig fokus på yngre voksne og barnefamilier.

Satsingsområder
Menigheten ønsker å videreføre et mangfoldig arbeid som dekker alle aldersgrupper. 
Det er en spesiell satsing på grunnleggende bønnearbeid og kontakt mot unge familier, særlig i de nye boligområdene.

Tiltak
I tillegg til gudstjenestene har menigheten et mangfoldig tilbud. Fra babysang og middagstilbud, barnekor, barnegrupper og ungdomsklubb, til samlinger for pensjonistene. Sentralt er også trosopplæringens mange arrangementer, og konfirmantarbeidet. Det er fast bønnetjeneste, dugnadsgrupper, eget menighetsblad og kirkekor. Se hjemmeside: www.randesund.no.

Gudstjenesteliv
Det legges mye arbeid i gudstjenestene. Disse har godt fremmøte (gj.sn 180), variert og god musikk og stor nattverdsøkning. Ofte er det søndagsskole i kirken samtidig med gudstjenesten. 

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver:

 • gudstjenester og kirkelige handlinger
 • lede prestetjenesten i soknet inkludert gudstjenesteplanleggingen
 • medlem i menighetsrådet
 • samarbeide med daglig leder om koordinering av ansatte og frivillige
 • delta i konfirmantarbeidet og noe diakonalt arbeid

Personlige egenskaper:

 • samlende og med evne til å inspirere
 • initiativrik og fleksibel
 • evne til å motivere og samarbeide med menighetsrådet, ansatte og frivillige
 • glad i å forkynne og trives med liturgisk arbeid
 • evne til å kommunisere det kristne budskapet inn i vår tid

Vi tilbyr:

 • lønnes som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Randesund
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger