Kapellan i Sande

Nord-Jarlsberg prosti utgjør nordre del av Vestfold fylke. I prostiet er mulighetene mange for en god veksling mellom arbeid og fritid. Her møter vi lokalsamfunn med sterk identitet samtidig som det er korte avstander til større byer, fjellet og fjorden. Vi trenger prester som tenker stort om lokalmenigheten, ser betydningen av gode samarbeidsrutiner med råd og ansatte og viser evne til å arbeide selvstendig.

Sande sokn ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av Vestfold. Det bor ca. 9800 innbyggere i Sande, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer. Sandenaturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Kommunen har et rikt kulturliv med om lag 100 ulike lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder. Fra 1. januar 2020 slås Sande sammen med Holmestrand kommune. 
Kirke og menighetsliv
Folkekirken står sterkt i folks bevissthet, noe som blant annet synliggjøres gjennom god oppslutning om dåp og konfirmasjon. Samarbeidet med kommunale virksomheter er godt. Det er et variert barne- og ungdomsarbeid i soknet. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan.
Sande har to gudstjenestesteder; Sande kirke (fra 1100-tallet) og Bekkestranda kapell (1903). Sande kirke er nylig rehabilitert, bl.a. med helt nytt sakristi og bårehus. 
Soknet betjenes av to prester (sokneprest og kapellan), kantor, organist, trosopplærer, sekretær, kateket, kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og kirkeverge. 
Menigheten har et godt samarbeid med skoler og barnehager og institusjonen Sandetun.
Menigheten trenger en kapellan som har et helhetlig blikk på menigheten og som ønsker å bidra til utvikling av menighetslivet. Se tjenesteordning for menighetsprester.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger etter gjeldende turnus.
 • Kapellanen deltar i kirkens undervisningsarbeid, og er den av prestene som særskilt samarbeider med kateketen om gjennomføringen av konfirmantarbeidet.
 • Kapellanen er fast medlem av trosopplæringsutvalget og gudstjenesteutvalget.
 • Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
 • Kapellanen tjenestegjør på tvers av soknegrensene i prostiet etter fastsatt ordning.
 • Det er lagt opp til jevnlige, obligatoriske samlinger og fagdager for alle prestene i prostiet.

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • God formidlingsevne og glede over å dele det kristne budskapet
 • Kontaktskapende og har evne til å forløse frivillighet og deltagelse
 • Har engasjement for, og gjerne erfaring med, arbeid blant barn og unge
 • Strukturert og systematisk
 • Endringsvillig
 • Evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med menighetsråd, utvalg og ansatte

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sande
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-05-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger