Prost - Namdal prosti

Namdal prosti omfatter kommunene Flatanger, Namsos, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Nærøy, Leka og Vikna. Medlemstallet er ca 31000. Namdal prosti er det nordligste prostiet i Nidaros bispedømme og grenser i nord til Sør-Helgeland prosti og Indre Helgeland prosti, i sør til Nord-Innherad prosti. Prostiet består av 19 sokn med 33 kirker og 37 kirkegårder. Prostiet er et Norge i miniatyr. Her er hav og hei, fjell og fjord og rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Namsen, en av landets beste lakseelver, renner gjennom Namdalen og har sitt utløp i Namsos. Foruten prosten er det 13 faste prestestillinger i prostiet. I tillegg er det en sykehusdiakonstilling ved sykehuset i Namsos. Fellesrådene i prostiet har til sammen ca. 37 årsverk fordelt på 55 ansatte. Prostiet har fått tildelt trosopplæringsmidler og arbeidet her er godt i gang i de fleste soknene. Prosten samler prestene, kateket og diakon/diakonimedarbeider til regelmessige samlinger. Her inngår gudstjenestefeiring, aktuelle tema, drøftinger, informasjon og teambuilding. Prestetjenesten er godt organisert i prostiet, og her er en god og velutviklet kultur for å trø til for hverandre i særlig arbeidsbelastende perioder. Prosten sørger for å fordele arbeidet og tjenestene prestene imellom. Prostesetet er i Namsos. Velutstyrte kontorer ligger rett overfor Namsos kirke. Her er prosten samlokalisert med prostesekretær (40%) samt kirkeverge og flere ansatte i Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Prosten deltar i gudstjenester rundt i prostiet sammen med sokneprestene, gjennomfører årlig prostebesøk og holder fagsamlinger og stabsmøter for alle ansatte i samarbeid med kirkevergene. Prosten har jevnlig kontaktmøter med tillitsvalgte i prostiet og jevnlig kontakt og tett samarbeid med kirkevergene for å sikre god ledelse og ivareta utviklingen av de kirkelige tjenestene. 
Norges KFUK-KFUM og NMS driver et aktivt arbeid i Namsos. Det er et godt og konstruktivt samarbeid med organisasjonene. Det er økumenisk gudstjeneste i Namsos kirke to ganger i året. Soknepresten i Namsos har et særskilt ansvar for disse og for kontakten med de øvrige kirkesamfunnene i byen. Det er gode økumeniske relasjoner i byen.

Vi viser ellers til info om kommunen og menighetene: Namsos kommune og Kirken i Namdalog bispedømmets hjemmeside: Kirken i Nidaros 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning, tjenestebolig og husleie. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Bispedømmerådet har som mål å få en balansert alders- og kjønns-sammensetning i prosti/sokn.
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. 

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som i tillegg til vekst, fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosten må påregne alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for proster med særlig vekt på å lede prestetjenesten i en tid med endringer.
 • Prosten har sete i Midtre Namdal kirkelige fellesråd.
 • Prosten gjør menighetstjeneste i prostiet i den utstrekning planer og andre arbeidsoppgaver gir rom for det.
 • Prosten skal bidra til strategisk og åndelig ledelse i prostiet og inngår i biskopens ledergruppe. God personalhåndtering og ryddig ledelse og administrasjon er sentralt i stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må fylle vilkårene for tilsetting etter «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest».
 • Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Lederutdanning og dokumentert ledererfaring vil bli tillagt vekt.
 • Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker relevante dataverktøy og disponerer egen bil i tjenesten.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en fleksibel, tydelig og åpen leder som har gode kontaktskapende evner og er glad i mennesker.
 • evner å se, oppmuntre og inspirere medarbeidere og bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement.
 • dokumenterte lederegenskaper, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner
 • evne til å arbeide strategisk og strukturert
 • evne til å arbeide selvstendig, og i team

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i kode 0933, lønn etter avtale.
 • Pensjonsinnskudd. Skyssgodtgjøring.
 • Prostene deltar i egen veiledningsgruppe for proster.
 • Hvis ønskelig stilles tjenestebolig til disposisjon. Leie av tjenestebolig er forankret i eget regelverk som innebærer færre rettigheter enn husleieloven forutsetter. Den som bli tilsatt må skriftlig bekrefte/avkrefte om vedkommende ønsker å ta i mot tjenesteboligtilbudet.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning. Bispedømmet er IA- virksomhet og vårt mål er få en balansert alders- og kjønnssammensetning i prostiet samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger