Sokneprest i Åmot, Deset og Nordre Osen sokn. Studentprest ved Høgskolen i Innlandet - Sør-Østerdal prosti

Sør-Østerdal prosti omfatter kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal. Folkekirka står sterkt i området, og prostiet har arbeidet med strategier og metoder for å styrke og utvikle folkekirka. Det gjelder også prestetjenesten, og planene for trosopplæring, konfirmasjon og diakoni. Prostiet har 11 prester. Prostiet har et godt kollegafellesskap som driver fagligutvikling samt gode og forutsigbare arbeidsplaner. Høgskolen i Innlandet ble en enhet i 2017 da Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ble slått sammen. Denne studentpreststillingen skal betjene studiestedene i Hedmark, og omfatter ca. 8400 studenter. Studiestedenes fagområder er førskole og lærerutdanning (Hamar), helse- og idrettsfag (Elverum), økonomi. ledelse og administrasjon (Rena) og landbruk, skogbruk og økologi (Evenstad/Blæstad)

Det er ledig 50% stilling som sokneprest i Sør-Østerdal prosti med de tre soknene i Åmot kommune som tjenestested og 50% stilling som studentprest ved Høgskolen i innlandet ved studiested Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og Blæstad. Stillingene utlyses sammen, men kan også søkes på hver for seg. 

Menighetsrådene i Åmot ønsker å utvikle folkekirka, og er aktive både i utforming av planer og gjennomføring av aktiviteter. Livsritualer, stedegne gudstjenester og kulturarbeid er hjertesaker for å bygge tilhørighet mellom kirke og lokalbefolkning. 
Kirkene i Åmot ønsker å være en konstruktiv part i formingen av lokalmiljøet. Det lokale kulturlivet er integrert i gudstjenestearbeidet. Trosopplæringen samler mange barnefamilier i kirka. Det er tradisjoner for pilegrimsvandringer og friluftsgudstjenester. Samlinger med barnehager og skoler i forbindelse med jul og påske er godt innarbeidet.

Åmot har 4300 innbyggere. Høgskolen i Innlandet og Forsvaret er de største arbeidsplassene i kommunen. Reiselivsnæringen er i stadig vekst. Det er tre sokn og tre soknekirker: Åmot, hvor kommunesentrum Rena ligger, med 3750 innbyggere, Nordre Osen med 400 innbyggere, og Deset med 150 innbyggere. I Osen er også en gammel kirke (1777) som brukes ved spesielle anledninger. Forsvaret har kapell (2000) i Rena leir. Rena har barneskole og ungdomsskole. Osen og Deset har egne oppvekstsentra. Det er aldersinstitusjoner i alle soknene.

Åmot har to sokneprester med til sammen 1,5 årsverk. Det er 1 organist, 2 kirketjenere, 0,5 menighetspedagog og 1,4 administrativt personell. De ansatte har samlede kontorlokaler på Rena. Det er ca. 30 dåp i året, 30 konfirmanter og 50 gravferder. Gudstjenestefordelingen er pr. år: Åmot 60, Nordre Osen 20 og Deset 8. 

Stillingen som studentprest omfatter de fire studiestedene i Hedmark, der Hamar med 2300 studenter og Elverum med 2000 studenter er de to største. Disse to skal ha hovedvekten av studentprestens arbeid. Studentpresten samarbeider tett med sosialtjenesten ved høgskolen.

Studentpresten har sin hovedbase og kontor ved Høgskolens administrasjon på Terningen Arena i Elverum. Studentpresttjenesten i Hamar bispedømme omfatter 1,5 årsverk. Det er ansatt studentprest (100%) i Oppland med ansvar for Høgskolen i Innlandet studiested Lillehammer og NTNU Gjøvik. Studentpresten i Hedmark er den del av kollegafellesskapet blant prestene i Sør-Østerdal prosti. Prosten i Sør-Østerdal er prestens nærmeste overordnede. Studentpresten vil ha en samarbeidsrelasjon med studentpresten i Oppland og være tilknyttet studentprestene i Den norske kirke. Stillingen er under tilsyn av Hamar biskop. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Målform i kirke og skole er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer. 
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25
Den som tilsettes må framvise politiattest/barneomsorgsattest uten anmerkninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver - sokneprest:
 • Menighetstjeneste med fokus på gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Ansvar for og utvikling av konfirmantarbeidet
 • For tiden sete i Deset menighetsråd.
 • Samarbeid med skole, barnehager og lokal kultur
 • Opparbeide relasjoner mellom lokalbefolkningen, reiselivet og kirka
 • Delta i beredskapsordningen.
 • Fokus på tverrfaglig samarbeid
 • Arbeidsoppgaver - studentprest:
 • Personlige samtaler og veiledning både for studenter og ansatte ved høgskolen
 • Gudstjenester for studenter og annen ungdom
 • Initiativ til møtepunkter og dialog om kultur, religion og samfunn
 • Kontakt og nettverksbyggende virksomhet i høgskolemiljøet
 • Mulighet for undervisning i etikk
 • Beredskap ved ulykker og tragiske hendelser

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Vi tilbyr:

 • Stillingene lønnes i stillingskode 1555 sokneprest/1465 spesialprest.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • I tillegg kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rena
Publisert 2018-09-11
Søknadsfrist 2018-10-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger