Prostiprest - Nord-Gudbrandsdal prosti

Nord-Gudbrandsdal prosti ligger i hjertet av Sør-Norge og omfatter de syv kommunene; Skjåk, Lom, Vågå, Lesja, Dovre, Nord-Fron og Sel. Store deler av de mektige og vakre fjellområdene Jotunheimen, Breheimen, Dovre og Rondane tilhører prostiet. Dette preger befolkningen. Det er en staut og trofast folkekirke. Det er opparbeidet gode samarbeidsprosjekter i prostiet, og vi jobber videre for å utvikle enda bedre samarbeidsformer prestene imellom og soknene imellom. Målsetningen er å bygge opp en levende folkekirke her for alle de døpte og å åpne kirken(e) for folks tro og hverdag.

Nord-Gudbrandsdal prosti har til sammen ca 25000 innbyggere. Vi har 10 prestestillinger. Prosten som også er 1/2 menighetsprest, 8 sokneprester og så denne prostipreststillingen som 1/2 er menighetsprest i Sel og 1/2 prostiprest. 

Vi har gode kontorer sentralt på Otta. Her vil ved siden av 2 menighetssekretærer, trosopplærer, kirkeverge og diakon, tre prester ha sine hovedkontor; sokneprest, prost og prostiprest. Prostipresten vil i sin prostiprestdel avhjelpe sokneprestene i hele prostiet. Det betyr store avstander, 19 kirker og enda flere gudstjenestesteder. Dette gir store muligheter til å bli kjent med mange og lære hele området å kjenne. De fleste kirkene har nynorsk som gudstjenestespråk. Kirkene i Sel og Lesja og noen i Nord-Fron har bokmål. Vi har samordnet de "lokale grunnordningene" slik at det er små forskjeller fra kirke til kirke.

Vel 50% av stillingen er lagt til Sel i nært samarbeid med prosten. I Sel er det 3 sokn og 3 kirker; Heidal sokn (ca 1400 innb.) er kjent for sitt enestående kulturlandskap og de mange fredede gårdsanlegg. Heidal kirke er en tømret korskirke, gjenreist etter brann og innviet i 1941. På kirkestedet ligger også det fredede Bjølstadkapellet med godt bevarte portalstaver fra 1000-tallet. Sel sokn (ca 3500 innbyggere) er det største soknet. Her ligger Otta som er kommunesenter og regionssenter. I Sel sokn ligger Sel kirke 4 kilometer nord for Otta. Dette er en korskirke fra 1742. På Sjoa helt sør i soknet er det et kapell med faste gudstjenester. På kontoret er det vigslet en egen bykirke med månedlige gudstjenester. I Nord-Sel sokn (ca 800 innb.) ligger Nord-Sel kirke som er en liten, tømret langkirke fra 1932. Altertavlen er fra 1681. På Jørundgard i Nord-Sel (ble bygd til filmen om Kristin Lavransdatter) er kapellet økumenisk vigslet til kirkelig bruk. På Høvringen er det vigslet et fjellalter med jamnlige gudstjenester mest sommerstid. Ved Putten seter ligger Rossbu kapell. Dette eies av en privat stiftelse, men betjenes av prestene i Sel, også her er det en del faste gudstjenester hvert år. Alle kirkene og kirkegårdene er i god stand. Sel, Heidal og Nord-Sel sokn er preget av en meget kirkevennlig og folkereligiøs befolkning. Vi har et av de aller høyeste antall prosenter av befolkning i hele landet til dåp og gravferd. Konfirmasjonen står også meget sterkt. Det er stor oppslutning om folkekirkelige gudstjenester.

Hver måned har prestene konvent.Konventet har blitt et stadig viktigere forum etter som samarbeidet i prostiet øker. Det er innført trosopplæring i hele prostiet. Det er felles konfirmantleir og diverse fellessamlinger for deler av prostiet. 

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten kan ikke påregnes. Grunn må vurderes i h.h.t. off.loven §25.

Den som blir tilsatt må framvise politiattest uten merknader.

Arbeidsoppgaver:

  • Menighetspresttjenesten er knyttet til Sel kirkelige råd som er menighetsråd for alle tre soknene; Sel, Nord-Sel og Heidal. Prostipresten vil få mye arbeid med trosopplæringen i samarbeid med trosopplærer og for konfirmantene i nært samarbeid med soknepresten i Sel.
  • Prostiprestdelen vil være i hele prostiet, og vil i hovedsak være oppdekking av tjenester i forbindelse med sykdom og permisjoner. Prostipresttjenesten administreres av prosten, og det settes opp arbeidsplan.

Utdanningsretning:

  • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

  • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  • Praktisk teologisk utdanning

Vi tilbyr:

  • Stillingen lønnes i stillingskode1537 prostiprest.
  • Tjenestetelefon, skyssgodtgjørelse og tilskudd til tjenestedrakt etter de til enhver tid gjeldende satser.
  • Innskudd i Statens Pensjonskasse.
  • Tilsettingen skjer i h.h.t. gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske Kirke.
  • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Otta
Publisert 2018-09-11
Søknadsfrist 2018-10-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger