Sokneprest med tjenestested Alvdal sokn - Nord-Østerdal prosti

Nord-Østerdal prosti består av 6 kommuner: Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. Tynset er prostesete. I prostiet er det 18 sokn og 20 kirker. Prostiet betjenes av 7 prester og en trosopplærer i 100% stilling. Tron ungdomssenter og Lia gård (retreatsenter) er også institusjoner som har sin virksomhet i prostiet.

Hamar bispedømme har ledig stilling som sokneprest i Nord-Østerdal prosti med tjenestested Alvdal sokn.

Alvdal kommune har 2441 innbyggere. Den har vakker natur og et åpent landskap med rike muligheter for turer og friluftsliv. Landbruket har sterke og lange tradisjoner, med Storsteigen landbruksskole (nå videregående skole) som en viktig utdanningsinstitusjon. Kommunen har et variert næringsliv med Synnøve Finden som en hovedbedrift.

Alvdal har et aktivt kulturliv. Kjell Aukrust og hans verker burde være vel kjent, og Aukrustsenteret ligger her. Idretten står svært sterkt, med stolte tradisjoner særlig innenfor ski. Det er også et levende og aktivt sang- og musikkliv i Alvdal, med flere kor, korps, sanggrupper m.m., som samarbeider med de kirkelig ansatte. Bygda har en god kulturskole, og hvert år arrangeres Livestock-festivalen med flere kjente artister. Alvdal har et godt og service-innstilt bibliotek. 

Kommunen tilbyr gode oppvekstvilkår, med barnehager, barne- og ungdomsskole og videregående skole (Storsteigen). Høsten 2018 åpner Alvdals nye barneskole, og der blir det også flerbrukshus. Det er et godt samarbeid mellom kirke og skole, bl.a. en pilegrimsvandring for 3.-4. klasse.

Flere foreninger i bygda samarbeider med kirken om gudstjenester, og det er et velfungerende forhold mellom kirken og frivillig sektor. En aktiv frivilligsentral står for tilbud til flere aldersgrupper.
Sokneprest og organist har jevnlig andakter ved kommunens sykehjem.

Det er ett sokn og én kirke: en langskipet trekirke fra 1861. I tillegg betjenes Egnund kapell (i Folldal) av soknepresten i Alvdal to ganger årlig og etter behov ved begravelser. Det er kirkegård som er under utvidelse, ved Alvdal kirke og i tillegg har Egnund kapell gravplass. Det er jevnlig gudstjenester i kretser i bygda, i tillegg til gudstjenestene i hovedkirken. Kirken i Alvdal er en typisk folkekirkemenighet. Setermessene er populære. Det arrangeres blant annet 5 salmekvelder pr. år i Alvdal kirke og minst en ved Egnund kapell.

Den kirkelige staben i Alvdal består i tillegg til sokneprest i full stilling av kantor i 80% stilling, kirketjener/kirkegårdsarbeider i full stilling og daglig leder/kirkeverge i full stilling. Kirkekontoret ligger i gangavstand fra Alvdal kirke, og kirken ligger midt i kommunesenteret. Det arbeides med en oppgradering av kontorforholdene. Antall konfirmanter er stabilt på rundt 22-25. Det foreligger planer for diakon, gudstjenester, konfirmantundervisning og trosopplæring. Konfirmantundervisningen skjer rett etter skoletid på ungdomsskolen. Konfirmantene er på tur i 3 kirker i Nord-Østerdalen, dagstur til Trondheim med besøk i Nidarosdommen .

Det er et samarbeid med Alvdal pinsemenighet og med Normisjon i Alvdal om enkelte gudstjenester.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester etter fastlagt forordning
 • Soknepresten sitter i menighetsrådet, som samtidig er fellesråd siden det bare er ett sokn
 • Soknepresten betjener sykehjemmet med andakt hver fjortende dag og med gudstjenester til jul og til påske
 • Soknepresten har ansvaret for konfirmantopplegget
 • Soknepresten deltar i prostiets beredskapsordning
 • Mæte på samling for alle prostiets prester en gang i måneden på Tynset
 • Soknepresten sitter i gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som:
 • kan være en «all round»-prest i en typisk folkekirkemenighet
 • deler Hamar bispedømmes visjon om folkekirken
 • er kontaktskapende og relasjonsbyggende
 • har erfaring med barne- og ungdomsarbeid
 • har øye for mangfoldet
 • har evne både til teamarbeid i staben og prostiet og til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Tjenestebolig stilles til disposisjon hvis det er ønskelig.
 • Stillingen lønnes som sokneprest i stillingskode 1555.
 • Skyss og telefon dekkes i hht. regulativ.
 • Innskudd i statens pensjonskasse.
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke.
 • Den som blir tilsatt må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske Kirke.
 • I Hamar bispedømme er det tilbud om arbeidsveiledning for vigslede stillinger.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Alvdal
Publisert 2018-09-11
Søknadsfrist 2018-10-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger