Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Kantor

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er forvaltningsorgan for 39 kirker/kapell, 27 kirkegårder og 7 barnehager og et serviceorgan overfor menighetene i Bergens fire prostier. BKF har over 380 ansatte, et driftsbudsjett på ca 200 millioner og en investeringsramme for 2009 på 55 millioner. Størsteparten av midlene er tilskudd fra Bergen kommune, men organisasjonen har også egne inntekter fra salg av tjenester på bygg og anleggssektoren. Gjennom sin allsidige virksomhet ønsker BKF å bidra til at kirken i Bergen kan være en åpen og tjenende folkekirke der mennesker møter tro, fellesskap og kultur.

Birkeland menighet ligger i Fana prosti i Bergen. Birkeland sokn består av to menigheter og ca. 20.000 medlemmer. Soknet ble i 2017 utvidet og omfatter i dag også Sædalen menighet. Birkeland sokn har til sammen 14 ansatte med 3 prester, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, diakon, to kateketstillinger, kantor og kirkemusiker, ungdomsarbeider samt kirketjener. I tillegg er det ansatt menighetspedagog og ungdomsarbeider i Sædalen. Alle har kontorfellesskap ved Birkeland kirke.

 

Kantor i Birkeland skal ha sitt arbeid knyttet til Birkeland kirke på Nesttun og inngår i et team med en organist (30 %) stilling. Oppgavene er knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger i Birkeland kirke, samt i Øvsttun gravkapell. Birkeland har omtrent 130 begravelser i året, 100 dåp, 25 vielser og 200 konfirmanter. Orgelet i Birkeland kirke er fra 1962 (Werner Bosch, 27 stemmer, III/ped). Orgelet gjennomgikk en betydelig ombygging i 2007. Birkeland kirke har også et meget godt Petrof-flygel.

 

I 2017 vedtok Birkeland menighetsråd en kirkemusikalsk plan. Vår visjon er å være en syngende, tydelig, åpen og inviterende menighet. Vi vil skape rom i menigheten for barn, familie, ungdom og voksne i alle aldre og samarbeide med lokalt musikkliv. Kirkemusikken er en sentral del av det menighetsbyggende arbeidet. Menighetsrådet søker en kantor med bred erfaring og som mestrer både klassisk europeisk kirkemusikk og er fortrolig med andre musikalske uttrykk. Menigheten har et kantori, et aktivt Tensingkor, familieorkester og barnekor. I tillegg inviterer vi til et lavterskel prosjektkor i samarbeid med diakonale institusjoner i nærområdet. Dette avsluttes med «Konsert for et varmere Nesttun» hver høst.

 

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder som nærmeste overordnet.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede menighetens kirkemusikalske virksomhet, og videreføre et dynamisk musikkarbeid i menigheten med tanke på barn og unge, salmesang og korvirksomhet.
 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger, i tett samarbeid med øvrige medlemmer i staben.
 • Lede Birkeland kantori, som med rundt 30 medlemmer er en viktig ressurs i gudstjenestelivet.
 • Være en sentral medarbeider i det menighetsbyggende arbeidet, involvere frivillige i gudstjenesten og arbeide for å skape musikalske møteplasser på tvers av generasjoner.
 • Delta og medvirke i møter og samlinger.
 • Medlem i gudstjenesteutvalg, utvalg for kirkemusikk og deltar i samlinger for frivillige i gudstjenesten.
 • Ta initiativ til konserter.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Formelle kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer. Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert
 • Fortrolig med ulike musikkgenrer og uttrykksformer
 • Interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging
 • Kreativ, allsidig og engasjert
 • Evne til å motivere og inkludere barn og ungdom og frivillige i det kirkemusikalske arbeidet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Ryddig, strukturert og god arbeidskapasitet
 • Beherske flytende norsk, skriftlig og muntlig

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill og prøvedireksjon
 • Ved tilsetting av kantor skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. Tjenesteordning § 5
 • Det kan bli stilt spørsmål om samlivsform jfr. AML § 13.4
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven § 29

 

Søker må være medlem av Den norske kirke.

 

Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Et spennende arbeidsfellesskap med både ansatte og frivillige
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse; 01.01.19 eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Stilling med saksnummer 18/312.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til personalsjef Berit Bakke, tlf. 55 59 71 71/ mob.996 04 561, bb957@kirken.no eller til administrasjonsleder Eli Heggdal tlf. 55 36 22 81, e-post: eh462@kirken.no eller ved å gå inn på http://www.bergen.kirken.no.

 

 

SØKNADSFRIST:18.11.18

 

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-10-26
Søknadsfrist 2018-11-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger