Sokneprest i Fredrikstad domprosti med tjenestested Gressvik sokn

Fredrikstad domprosti består av Fredrikstad og Hvaler kommuner med henholdsvis ca. 81.000 og 4.600 innbyggere. Prostiet er inndelt i 11 sokn. 17 prester gjør tjeneste i fire samarbeidsområder under ledelse av domprosten. Det er fellestiltak innenfor trosopplæring, ungdomsarbeid, arbeid med konfirmanter med særlige behov og tilrettelagte gudstjenester. Prestene møtes jevnlig i samarbeidsområdene og i prostiet.

Gressvik sokn med ca. 8.200 innbyggere består av tettstedet Gressvik og noen mindre tettsteder, boligområder og industriområder på vestsiden av Glommas vestre løp. Gressvik sentrum ligger ca. 5 km fra Fredrikstad sentrum.

Gressvik kirke er fra 1925 og har kapasitet til 366 personer. Like ved Gressvik kirke ligger et vakkert og tjenlig menighetssenter. 

I Gressvik sokn ligger det to barneskoler og én ungdomsskole. Prestene tar del i skole-kirke-samarbeidet. I soknet ligger sykehjem og eldresentre hvor det er regelmessige andakter og gudstjenester, og et senter for funksjons-/utviklingshemmede med utstrakt kirkekontakt. 

Kirken har korvirksomhet som er av stor betydning for gudstjenestelivet. Det er mange frivillige knyttet til gudstjenester, trosopplæring og diakonalt arbeid. I soknet er det frivillige organisasjoner som menigheten samarbeider med. 

Gressvik og Onsøy sokn utgjør et samarbeidsområde og har felles stab. Menighetskontoret ligger i «Kirkens hus» i Fredrikstad sentrum, hvor sju menighetskontorer, kirkevergen og domprosten er samlokalisert. Et felles «kirketorg» ivaretar administrative og praktiske oppgaver for alle menighetskontorene. 

Staben for Onsøy og Gressvik sokn består av to sokneprester, kapellan, daglig leder, to kantorer, diakon, kateket, trosopplærer og kirketjener. Det er en deltidsstilling for ungdomsarbeid knyttet til KRIK. En av sokneprestene koordinerer prestetjenesten i samarbeidsområdet. Sokneprestens nærmeste overordnede er domprosten.

I Onsøy og Gressvik sokn har soknepresten tjenesteuker og gudstjenester i samarbeid med soknepresten i Onsøy og med kapellanen. De tre prestene og kateketen samarbeider om konfirmantarbeidet.

Soknepresten er medlem av Gressvik menighetsråd. Gressvik og Onsøy menighetsråd samarbeider nært på flere områder.

Menighetsrådet har som prioritert mål å videreutvikle gudstjenestelivet hvor frivillige gudstjenestemedarbeidere og konfirmanter har en viktig rolle.

Soknepresten deltar i et team i prostiet som planlegger og gjennomfører gudstjenester tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming - «Møtested kirken.» 

Alle prester i prostiet må påregne å utføre noen tjenester også utenfor eget samarbeidsområde. 

I prostiet legges det stor vekt på at prestene skal arbeide i team. Faglige samlinger og videre- og etterutdanning prioriteres høyt.


Målform i tjenesten er bokmål. 

Det er korte avstander i tjenestedistriktet. For tjenesten gjelder vanlig skyssordning for prester.


Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement mm. samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområdet og tjenestedistriktet for øvrig.
Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier.
Politiattest vil bli avkrevd før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Ungdomsarbeid og trosopplæring, herunder konfirmantarbeid
 • Planlegging og tilrettelegging
 • Delta i arbeidsveiledning

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og glede av tverrfaglig arbeid
 • Evne og vilje til å samarbeide med frivillige medarbeidere
 • Gode evner til å kommunisere og formidle
 • Evne til kreativitet og nytenking
 • Gjennomføringsevne og administrativ ryddighet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter KAs lønnsregulativ (kr478 100 - 690 400)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
 
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gressvik
Publisert 2018-12-19
Søknadsfrist 2019-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger