Sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Rygge sokn

Rygge sokn ligger i Rygge kommune, i Vestre Borgesyssel prosti. Det er p.t. 14 faste prestestillinger i prostiet. Prostesetet ligger i Moss. Rygge sokn utgjør den østre delen av Rygge kommune. Rygge sokn har ca. 5500 kirkemedlemmer. Det utgjør halvparten av kirkens medlemmer i Rygge kommune (totalt 11.536 medlemmer pr. 2017). Totalt i Rygge kommune var det, i andre kvartal i 2018, 16.126 innbyggere. Kommunen grenser mot Råde i øst og mot Moss i vest. Som følge av kommunesammenslåing (Moss-Rygge) i 2020 vil Rygge sokn inngå i den nye storkommunen og bli del av nye Moss kirkelige fellesråd.

Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Rygge sokn. 

Rygge og Ekholt sokn er samarbeidende sokn og har felles stab. Soknepresten i Rygge har et hovedansvar for Rygge sokn og har hovedvekten av sitt arbeid der, men har også noen tjenester i Ekholt sokn. Soknene betjenes samlet av en stab med to sokneprester, menighetspedagog, diakon, en kantor og to organister, daglig leder, kontorsekretær, kirkeverge, to kirketjenere, driftsleder kirkegård og kirkegårdsarbeider og to renholdsarbeidere. Kirkekontoret er for tiden lokalisert på Ekholt, like ved Rygge storsenter. Det er eget kontor og driftsbygg for kirkegårdsbetjeningen ved Rygge kirke. 

Visjonen for Rygge menighet er som for Borg bispedømme: «Mer himmel på jord». Rygge sokn har to kirker. Rygge kirke fra tidlig 1100 er den største middelalderkirken i stein «øst for Viken». Den er en vakker og godt vedlikeholdt kirke med ca. 300 sitteplasser og er populær for bryllup og dåp. Ved kirken ligger også kirkegården i kommunen. Der ligger også et nyoppusset gravkapell som nå også kan benyttes til andre formål, så som konfirmantundervisning, kirkekaffe, kor og andre av menighetens arrangementer. I Larkollen ligger en vakker trekirke fra slutten av 1800-tallet. Den gir sitteplass til 160 mennesker.

I soknet er det tre barneskoler og fire barnehager. Det er en ny og stor felles ungdomsskole i kommunen. Det er godt samarbeid mellom kirken og skolene/barnehagene. Rygge kommune har to omsorgshjem/sykehjem, Ekholt helse- og omsorgssenter og Eskelundtunet, hvor det holdes regelmessige andakter og gudstjenester.

Soknepresten forventes å ivareta både det stedegne i Rygge sokn og samtidig se helheten i menighetsarbeidet i hele Rygge kommune. Foruten gudstjenester og kirkelige tjenester har soknepresten et hovedansvar for konfirmantene i soknet. Sammen med menighetsråd og stab utfordres soknepresten til å videreutvikle «Rygges gull» - kirkene som med hver sine særpreg er steder for tro og tilhørighet. 
Menigheten ønsker en prest som ser viktigheten av å danne gode relasjoner til lokalsamfunnet.

Årsstatistikken for Rygge sokn 2017 viser 74 dåp, 58 konfirmanter, 29 vielser, 114 gravferder (hele kommunen) og 65 gudstjenester på søn- og helligdager. Rygge og Ekholt sokn har et godt utviklet trosopplæringsarbeid, samt mange frivillige i ulike deler av menighetens arbeid og satsningsområder.

Den som tilsettes må kunne disponere egen bil.

Kvinner oppfordres til å søke.

Målformen i kirke og skole er bokmål.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområdet og tjenestedistriktet for øvrig.
Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier.
Politiattest vil bli avkrevd.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Trosopplæring
 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet
 • Fast medlem av Rygge menighetsråd
 • Jevnlige andakter på sykehjem
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Deltakelse i arbeidsveiledning (ABV)

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og glede av tverrfaglig arbeid
 • Evne og vilje til samarbeid med frivillige medarbeidere
 • Fleksibilitet
 • Gode kontaktskapende evner
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i lønnsgruppe 1555, sokneprest etter KAs lønnsregulativ (kr 478.100 - 690.400)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rygge
Publisert 2018-12-19
Søknadsfrist 2019-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger