Prost i Østre Borgesyssel prosti

Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og har vakre og varierte naturområder, skog, innsjøer og åpent kulturlandskap. Prostiet avgrenses i øst av riksgrensen til Sverige. Prostiet består etter vedtak i Borg bispedømmeråd av kommunene: Eidsberg, Askim, Trøgstad, Marker, Rakkestad, Aremark, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. Kommunereformen medfører at prostiet fra 1.1.2020 består av 5 kommuner: Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Aremark og Skiptvet, ettersom Indre Østfold kommune blir en sammenslåing av de 5 kommunene: Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl. Rømskog kommune blir fra samme dato en del av Aurskog-Høland i Østre Romerike prosti. Østre Borgesyssel prosti vil fra 1.12.2019 ha 5 kirkelige fellesråd, 11 menighetsråd og 17 sokn. Prostiet vil være betjent av 15 menighetsprester og 1 fengselsprest, og prostiet vil ha 22 kirkebygg. Medlemstallet i prostiet vil være om lag 43.500 og innbyggertallet 61.000.

Prosten er en sentral kirkelig leder i prostiet og deltar i ledelsen av den kirkelige virksomheten i hele bispedømmet. I prostiet leder prosten prestetjenesten, bistår biskopen i dennes embedsutøvelse, gir i samarbeid med kirkevergene veiledning og faglig råd til alle ansatte og kirkelige råd, sitter i prostiets Kirkelige fellesråd og utøver tjeneste som menighetsprest og øvrige gjøremål som følger av tjenesteordningen for proster.

Prosten er forpliktet på å iverksette Kirkemøtets beslutninger og de mål og strategier som gjelder for Borg bispedømme. Borg bispedømme har i perioden 2014-2019 følgende fem strategiske mål:
1. Flere deltar i, og opplever gudstjenesten som et trosstyrkende og inkluderende fellesskap. 
2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring. 
3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskenes liv.
4. Flere får lyst til å jobbe i kirka og 
5. Den norske kirke skal være organisert i samsvar med demokratiske prinsipper og verdier.


I Østre Borgesyssel vil det i årene fremover være særlig viktig å videreutvikle folkekirken i prostiet som i dag har bredt og godt samarbeid med et mangfoldig organisasjonsliv. 

Prosten må ha et særlig fokus på etableringen av Indre Østfold kommune og tett samarbeid med den nye kirkevergen der. Fram til 01.12.2019 vil prosten være biskopens representant i Kirkelig Fellesnemnd. Her blir det viktig å skape nettverk og samhandling i den nye kommunen. 

Det stilles krav til høy faglig kompetanse, gode evner til å lede og organisere prestetjenesten, og evne til samarbeid med ulike aktører og nivåer i kirken og med offentlige myndigheter. 
Prosten skal motivere medarbeidere og menigheter til å arbeide i samsvar med kirkens mål og strategier. Prostene i Borg møter til månedlige prostemøter og tre individuelle samtaler i året med biskopen og har tilgang på veiledning og
lederutvikling.
I prostiet er det et stabilt og kompetent presteskap som møtes jevnlig.

Prostens tjeneste som menighetsprest utgjør inntil 50 % av stillingen og er fordelt med 25% ved prostesetet i Eidsberg og 25% i prostiet for øvrig.
Prosten har for tiden kontor sammen med Eidsberg kirkelig fellesråd og stabene i soknene. Prosten disponerer 20% sekretærstilling. Kontoret ligger Ordfører Voldens vei 3, Mysen. 

Eidsberg prestebolig vil bli stilt til disposisjon som bolig for prosten på markedsmessige vilkår. Boligen er en del av tradisjonsrike og ærverdige Eidsberg prestegård og ligger fritt og vakkert på en høyde ved Eidsberg kirke. Boligen som eies av OVF er godt vedlikeholdt og svært velegnet.

En tydelig tilstedeværelse ved prostesetet vil være en fordel.

Den som blir tilsatt må være innstilt på:
Endringer i tjenesteordninger og regler fastsatt mellom partene.
Endringer av gjøremål og stillingsdistriktets utstrekning og inndeling, samt endringer i regler for pensjons- og aldersgrense.

Politiattest vil bli avkrevd før tiltredelse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • lede prestetjenesten og være strategisk og åndelig leder i prostiet
 • personalansvar for prestene
 • bistå biskopen og delta i prostemøtet
 • gjennomføre årlige prostebesøk
 • avgjørelsesmyndighet i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement
 • god kontakt med menighetene og bidra til samvirke med kirkelige råd
 • gjøre menighetsprest-tjeneste slik biskopen fastsetter
 • fast medlem i kirkelige fellesråd i prostiet

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter
 • Evne og vilje til samarbeid og medarbeiderskap
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Administrativ ryddighet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0933 prost
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Eidsberg
Publisert 2018-12-19
Søknadsfrist 2019-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger