Kapellan i Østre Borgesyssel prosti med primært tjenestested Askim sokn

Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og består for tiden av 14 sokn i 7 fellesråds-områder. Prostiet omfatter kommunene Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Rømskog og Aremark. Folketallet er i overkant av 40 000 innbyggere. Østre Borgesyssel prosti har vakre og varierte naturområder, skog, innsjøer og åpent kulturlandskap. Prostiet er avgrenset mot Glomma i vest og riksgrensen til Sverige i øst. Det er for tiden 12 menighetsprester og en fengselsprest i tjeneste i prostiet. Prestene møtes jevnlig til faglig fellesskap. Presteskapet tilbyes organisert retrett en gang pr år. Askim kommune har ett sokn med ca 10 000 kirkemedlemmer. Folketallet er litt i underkant av 16000. Byen er et industri- og handelssenter med noe jordbruk utenfor sentrumsområdet. Askim kommune er landets 14.største innvandrerkommune. Askim er stasjonsby på jernbanens Østre linje, og E-18 går gjennom kommunen. Avstanden til Oslo er ca. 5 mil, og mange av byens innbyggere pendler til hovedstaden. Vakre naturområder og gode muligheter for friluftsliv finnes i og rundt kommunen. Askim kommune vil fra 1.1 2020 være del av den nye storkommunen Indre Østfold. Les mere om Askim menighet og Askim prestegård på Facebook og www.askimmenighet.no

Det er ledig stilling i 100% som kapellan i Borg bispedømme, Østre Borgesyssel prosti med Askim sokn som primært tjenestested.

Askim menighet har en stor og allsidig stab i gode kontorlokaler like ved Askim kirke og Askim kapell. Foruten kapellan, er det sokneprest, menighetsprest (50%), kantor, kirkeverge, diakon, diakoniarbeider, 2 sekretærer, og 3 kirkegårdsarbeidere, 2 trosopplæringsarbeidere og ungdomsarbeider. Menigheten driver Kirkekroa i Askim sentrum, og har mange frivillige medarbeidere. Staben i Askim har kommet langt i målet om tverrfaglig samarbeid og kvalitet i tjenestene.

Askim kirke er en korskirke fra 1878 med ca 450 sitteplasser. Det feires gudstjenester i Askim kirke alle søn- og helligdager. En del av menighetens aktiviteter foregår på Grøtvedt menighetssenter, ca. 2 km fra kirken. De fleste av soknets gravferder foregår fra Askim kapell, som ligger like ved Askim kirke.

Sokneprest, kapellan og menighetsprest forretter gudstjenester etter oppsatt arbeidsfordelingsplan. Det samme gjelder ansvar for de kirkelige handlinger; i 2017 var det 73 dåp, 74 konfirmanter, 25 vigsler og 107 gravferder i soknet. Kapellanen vil sammen med ungdomsarbeider ha ansvar for planlegging og gjennomføring av konfirmantarbeidet, samt delta i trosopplæringsarbeidet.

Det er 7 skoler i soknet; 5 skoler (1-7), 1 skole (8-10), og en videregående skole. Kapellanen har ansvar for å lede skole-kirkesamarbeidet. Det holdes skolegudstjenester i Askim kirke før jul. Det samme gjelder for barnehagene. For barnehagene arrangeres det også påskevandring og pinsefest i kirken. Det er god oppslutning omkring dette tilbudet. Trosopplæringsarbeiderne har ansvar for oppfølgning av barnehagene.

Kapellanen inngår i turnus sammen med de øvrige prestene og diakon hva gjelder andakter på Løkentunet sykehjem.

Askim menighets visjon er: «I Askim menighet vil vi møte alle mennesker med tro, håp og kjærlighet. Vi vil skape mer himmel på jord». Menighetsrådet har vedtatt en rekke mål og satsningsområder for 2016-2026. Blant annet er det fokus på å bygge felleskap rundt gudstjenester, og opprette diakonale tiltak og tilbud for barn, ungdom og familier. Gudstjenestebesøket hadde en fin oppgang i 2017. Prestegården er en ny møteplass for tro, åpenhet og glede som er i tråd med Askim menighets visjon. Menigheten har også laget og vedtatt en plan for kommunikasjon som det jobbes godt med.

Askim menighet har et godt samarbeid med kommune, frivillighetssentral, ulike foreninger og humanitære organisasjoner, de frivillige misjonsorganisasjonene og de andre menighetene i byen.

Målform i kirke og skole er bokmål.

Kvinner oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. 

Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli avkrevd.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Ansvar for konfirmantarbeidet sammen med ungdomsarbeider
 • Ansvar for skole-kirke samarbeidet
 • Delta i trosopplæringsarbeidet
 • Menighetsbyggende arbeid
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper kombinert med evne til å arbeide selvstendig
 • God orden og gjennomføringsevne
 • God arbeidskapasitet
 • Gode kommunikative evner
 • Det er ønskelig med erfaring fra trosopplæringsarbeid og ungdomsarbeid
 • Positiv og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i lønnsgruppe 0922, kapellan etter KAs lønnsregulativ (kr 440.200-583.700)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Askim
Publisert 2018-12-19
Søknadsfrist 2019-01-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger