Kapellan i Hønefoss - 2.gangs utlysning

Kapellanstillingen i Hønefoss byr på allsidige presteoppgaver, utforming av nye prosjekter, et stort stabsmiljø, og en menighet som kjenner på god oppdrift i en ny kirke. Kapellanen i Hønefoss er også prostens administrative rådgiver.

Ringerike prosti ligger nordøst i Buskerud og dekker Ringerike og Hole kommuner. Området byr på variert natur fra Nordmarka til Tyrifjorden, med Hønefoss by som sentrum. Prostiet består av 11 menigheter, med i alt 16 kirker og kapell og 11 kirkegårder. Det er 11 prestestillinger knyttet til prostiet. 

Hønefoss kirke ble vigslet 10. desember 2017 etter at gamle Hønefoss kirke brant ned for 8 år siden. Kirken er et flott signalbygg i byen og menighetens stolthet. Den blir godt besøkt av turister og mange av byens innbyggere kommer for å sitte ned litt eller også ta del i menighetens oppgaver. 
Orgelet er påkostet med 32 stemmer. Vi har et aktivt kirkemusikalsk miljø, med både musikere utenfra, og i menighetens egen regi. I underetasjen er det menighetslokaler, hvor babysang, legoklubb og tensing allerede er etablert. Her er det plass til mer! Det er kontorer i kirken til prost, kirkeverge og flere av prostiets menigheter. Her er det et trivelig arbeids- og lunsjfellsskap. 
Hønefoss kirke er prostikirke, og flere av prostiets arrangement legges hit. 

Hønefoss er en bymenighet på ca 8000 medlemmer. Med ny kirke merker menigheten en ny giv. Det er gudstjeneste hver søndag og formiddagsgudstjenste hver onsdag. Hver lørdag i sommerhalvåret er det åpen kirke med små konserter. Fortsatt er mye av menighetsarbeidet i støpeskjeen. Vi er så vidt i gang med «kirketorsdag», hvor vi samler både barn og voksne til ulike arrangement med middag for alle. Menigheten har eget kirkekor, og Ringerike tensing holder også til her. Vi jobber med å kunne ha en mest mulig åpen kirke.
Hønefoss menighet er en typisk folkekirkemenighet, med en trofast menighetskjerne som kommer regelmessig til gudstjenesten. Dåps- og vigselstallene er på vei opp igjen etter at vi fikk ny kirke. Første halvår i 2018 viser 28 dåp og 14 vigsler. Det er ca 60 konfirmanter hvert år. I 2017 var det 84 gravferder. Det er 4 barneskoler og 1 ungdomsskole innenfor menighetens grenser, og 2 omsorgssentre.
Staben i Hønefoss består av prost, sogneprest, kapellan, kantor, menighetspedagog, diakon (tjenestegjør i flere menigheter), kontorsekretær (40%) og 2 kirketjenere. Staben har kontorer sammen og har stabsmøter hver uke. Prostiets 11 prester møtes til samling annenhver uke. I prostiet er det mange eneprester, så kollegafellesskapet blant prestene blir prioritert. Vi møtes til tekstgjennomgang, teologiske og kirkelige samtaler, og for å dele aktuelle utfordringer. De siste årene har vi vært på årlig tur til faglig og hyggelig utbytte.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjeneste i Hønefoss kirke ca hver 4. uke. I tillegg må en påregne gudstjenester i høytider og tilknyttet konfirmantarbeidet
 • Tjenesteuker for gravferd ca hver 3. uke
 • Ansvar for konfirmantarbeidet, deler undervisningen med sognepresten
 • Ansvar for kirke-skole/barnehagesamarbeidet
 • Ansvar sammen med menighetspedagog for de frivillige som driver barne- og ungdomsarbeid
 • Sykehjemsandakter i turnus med diakon og de andre prestene
 • Delta i enkelte trosopplæringstiltak
 • Delta på stabsmøter og prestesamlinger
 • Deltagelse i beredskapsarbeidet i den gjeldende ordningen
 • Til kapellanstillingen i Hønefoss hører 20% prosterådgiver, til å bistå prosten med administrativ hjelp

Kvalifikasjoner:

 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • God formidlingsevne og glede over å dele det kristne budskapet
 • Kontaktskapende og har evne til å forløse frivillighet og deltagelse
 • Har engasjement for, og gjerne erfaring med, arbeid blant barn og unge
 • Strukturert og systematisk
 • Endringsvillig
 • Evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med menighetsråd, utvalg og ansatte

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hønefoss
Publisert 2019-01-04
Søknadsfrist 2019-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger