Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Notodden sokn, Gransherad sokn og Lisleherad sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning

Notodden ligger ved Heddalsvannet og ved østløpet av Telemarkskanalen. Byen ligger 6 mil fra Skien og 11 mil fra Oslo. Det er dessuten korte avstander til mange naturskjønne og attraktive områder i Telemark. Notodden har vært gjennom en krevende omstillingsperiode etter at de to hjørnesteinsbedriftene i byen ble avviklet på 80- og 90-tallet. Omstillingen har vært vellykket, og det har etter hvert vokst fram nye tiltak basert bl.a. på offshore-virksomhet og teknologi. Notodden framstår nå som: Et kommunikasjonssenter i regionen med bl.a. ekspressbuss- og jernbaneforbindelse til Kongsberg/Oslo, Kristiansand, Skien/Porsgrunn, Rjukan og Haugesund. I tillegg er det daglig, direkte flyrute til Bergen. Et handelssenter med omfattende og varierte tilbud for kommunen, omlandet og turister. Et kunnskapssenter med hovedtyngde i et godt utbygget sykehus og en veletablert avdeling av Universitetet i Sørøst-Norge med ca. 1900 studenter, hovedsakelig innen ulike typer lærerutdanning. Det nyetablerte Notodden Pilot Flight Academy som utdanner trafikkflyvere, kan også nevnes i denne sammenheng. Et europeisk senter for bluesmusikk med en årlig festival og ulike tiltak med utgangspunkt i signalbygget «Bok & Blueshuset». Notodden kommune har ca. 12 600 innbyggere. Ca. 60 % av dem sokner til Notodden menighet, 7 % til Gransherad menighet og 4% til Lisleherad menighet. Heddal menighet har egen sokneprest og kirkestab. Gransherad og Lisleherad er to levedyktige og vakre bygdeområder nord og øst i kommunen med sterk lokalidentitet. Notodden kirke er en velholdt basilika i teglstein som ble innviet i 1938. Kirken er sentralt plassert i et vakkert parkområde i byen. Menigheten disponerer et meget velfungerende menighetshus bygget i 1990 rett ved siden av kirken. Her er blant annet undervisningsrom samt funksjonelle og godt utstyrte kontorer for prestene og øvrig stab. Gransherad kyrkje er en langskipskirke i tre fra 1849. Lisleherad kyrkje er en langskipskirke i tre bygd i 1873.
Menighetenes profil 
Soknepresten skal betjene tre menigheter og har kontor i bysoknet sammen med spesialprest 100%, kantor 100%, kontorleder 50%, kirketjener 100%, menighetsmusiker 30% og menighetspedagog 100%. I tillegg er det noen stillinger knyttet til de to bygdesoknene. Staben har jevnlige stabsmøter. 

Menighetene har lokalt preg på gudstjenestene sine, det er flest høymesser, flere familiegudstjenester og temagudstjenester. Menighetsrådene er delaktige og drivere av mye av menighetenes aktiviteter, særlig i bygdesoknene. I bymenigheten finnes det flere frivillige f.eks innenfor drift av menighetshuset, kulturutvalg og diakoni. Det er frivillige klokkere i alle menighetene, og kirkeverter på de fleste gudstjenester. 

Generelt har menighetene et godt forhold til kommunen og lokalsamfunnet, godt samarbeid med barnehager og skoler, samt god kontakt med frivillige organisasjoner og andre kirkesamfunn. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet og prostiets 20 prester møtes til tjenestekonferanser og studiedager 8 g årlig. 

Menighetenes visjoner 
Notodden menighet sin visjon er «En levende kirke – åpen for alle»; raus og engasjerende. 
Sentralt for menigheten i Lisleherad er å være et møtepunkt i lokalsamfunnet. I Gransherad har en satset mye på å invitere ulike aldersgrupper på familiegudstjenester. 

Satsingsområder 
• Systematisk, lokal trosopplæring 
• Levende gudstjenestefellesskap i både by og bygd 
• Samarbeid over soknegrensene 

Tiltak 
• Dåpsjubileum for de minste, lys våken, utdeling av 4- og 6 årsbøker 
• Soul Children for barn og ungdom fra 5. klasse 
• Påske- og juleverksteder 
• Ledertrening lokalt og i samarbeid med prostiets eget prosjekt Ønsket og elsket 

Gudstjenestelivet 
I Notodden kirke er det gudstjeneste de fleste søn- og helligdager. I Gransherad 2 g i måneden og i Lisleherad 1 g. Noen gudstjenester samarbeides om på tvers av soknene og menighetene oppmuntres til å besøke hverandre. Konfirmanter, speidere og lokale kor/orkester deltar på gudstjenester i løpet av året. I Gransherad er det juletrefest og karnevalsgudstjenester, i Notodden har en Blå messe og i Lisleherad lager det vakre takmaleri god ramme for advent- og julegudstjenester. 

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
• Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
• Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 

Det benyttes bokmål og nynorsk. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 
Den som blir tilsatt må være medlem av Den norske kirke. 
Kvinner oppfordres til å søke. 
Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av prestetjenesten
 • Gudstjenester, forkynnelse, kirkelige handlinger
 • Deltakelse i trosopplæring, planarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • Møte i menighetsråd

Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Skaper tillit, involverer og evner å favne 3 ulike menigheter
 • Evne til målrettet, strategisk ledelse for å bygge og videreutvikle menighetene
 • Dokumentere gode samarbeidsevner og evne til nyskaping
 • Være en motivator og veileder for tilsatte og frivillige medarbeidere

Vi tilbyr

 • Lønnes som sokneprest i stillingskode 1555, LR45
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Notodden
Publisert 2019-02-15
Søknadsfrist 2019-03-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger