Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Administrasjonsleder 90 % fast stilling i Landås menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig stilling som administrasjonsleder/frivillighetskoordinator i 90 %, Landås menighet, Bergen.


Landås er et levende og engasjert nabolag ved Ulrikens fot, med blant annet Bærekraftig liv og en av Bergens største speider grupper.  Menigheten ønsker å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet.  Menighetens visjon har følgende overskrift: Med himmel i blikket og jord under føttene.
Menigheten har mange aktiviteter og mye frivillig innsats. Barne- og familiearbeidet er særlig aktivt. Menigheten har juniorklubb, flere kor, speiderarbeid, søndagsskole, åpen barnehage og seniortreff. På «Supermandag» serveres middag i menighetssalen hver uke.  Det er god oppslutning og engasjement rundt familiegudstjenestene. Menigheten har et aktivt konfirmantarbeid og ønsker å skape et enda bedre tilbud for de unge etter konfirmasjon. 

Bergen kirkelige fellesråd vil legge til rette for en helhetlig ledelse i menigheten med fokus på kort vei mellom strategi og operativ ledelse. Menighetens visjon- og strategidokument skal styre arbeidet. Sokneprest og administrasjonsleder vil i fellesskap ha det daglige ansvaret for menighetens virksomhet, med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse på ulike fagområder.
Staben i Landås består av sokneprest i fulltidsstilling og deltidsstillinger for kantor, kapellan, administrasjonsleder, kirketjener og menighetspedagog.


Stillingen består av 60 % administrasjonsleder og 30 % frivillighetskoordinator.

Tilsetting skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med områdeleder i Bergensdalen prosti, som nærmeste leder.

Hovedoppgaver:
-          Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt
            administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab
-          Ansvar for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging
-          Fast medlem i menighetsrådets arbeidsutvalg og er rådets administrative representant
-          Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg                      
            personalansvar for menighetstilsatte etter avtale
-          Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer
-          Som frivillighetskoordinator er oppgavene knyttet i hovedsak til administrasjon og oppfølging 
            av frivillige medarbeidere
-          Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:
-          Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse,
            økonomi eller administrasjon
-          Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurdere
-          Erfaring med ledelse og personalansvar
-          God økonomiforståelse
-          God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god
            måte
-          Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet
-          Kjennskap til offentlig saksbehandling
-          Gode samarbeidsevner, med evnen til å bidra til et arbeidsmiljø som gjør hverandre gode
-          God kjennskap til ulike dataverktøy
-          Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet


Personlig egnethet vil bli lagt vekt på.

Særskilte krav
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
-          Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
-          Ulykkes- og gruppelivsforsikring
-          Bedriftshelsetjeneste
-          Tiltredelse: 01.05.2019, eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Saksnr: 19/60
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.


Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf.99604561, e-post: bb957@kirken.no, eller sjef menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark, tlf. 99642317, epost: tn527@kirken.no

SØKNADSFRIST: 17.03.2019

 

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2019-02-27
Søknadsfrist 2019-03-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger