Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Administrasjonsleder i Fridalen menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Administrasjonsleder i Fridalen menighet skal kunne arbeide selvstendig, være ryddig, strukturert og ha gode samarbeidsevner. 
Fridalen menighet er en bymenighet i Bergensdalen prosti med ca. 3000 medlemmer. Det bor ca. 5000 mennesker innenfor våre menighetsgrenser. Fridalen kirke er en arbeidskirke, med stor aktivitet for barn og unge på både dag- og kveldstid. Det er kontorlokaler i kirken.


Visjonen til Fridalen menighet er: Nær Gud – nær mennesket – nær livet. Alle ansatte har ansvar for å bygge stab og bygge menighet.


Staben i Fridalen menighet består av kantor, sokneprest, administrasjonsleder, kapellan, kirketjener, trosopplærer, diakon, diakonimedarbeider, styrer åpen barnehage, assistent og ungdomsarbeider. Menigheten har Åpen barnehage som drives av styrer og assistent. Fridalen menighet samarbeider med Årstad menighet om ungdomsarbeid og konfirmantarbeid. Kapellan og diakon arbeider i begge menighetene. Det er mange frivillige som gjør en stor innsats på ulike felt.


Bergen kirkelige fellesråd vil legge til rette for en helhetlig ledelse i menigheten med fokus på kort vei mellom strategi og operativ ledelse. Menighetens visjon- og strategidokument skal styre arbeidet.
Sokneprest og administrasjonsleder vil i fellesskap ha det daglige ansvaret for menighetens virksomhet, med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse på ulike fagområder.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med områdeleder for Bergensdalen prosti, som nærmeste overordnet

Hovedoppgaver:
-          Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt
             administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab
-          Ansvar for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging
-          Fast medlem i menighetsrådets arbeidsutvalg og er rådets administrative representant
-          Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg
             personalansvar for menighetstilsatte etter avtale
-          Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjonskrav:

-          Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse,
             økonomi eller administrasjon
-          Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes
-          Erfaring med ledelse og personalansvar
-          God økonomiforståelse
-          God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god
             måte
-          Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet
-          Kjennskap til offentlig saksbehandling
-          Evne til å bidra til et arbeidsmiljø som gjør hverandre gode
-          God kjennskap til ulike dataverktøy
-          Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet


Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

 

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

  • Variert arbeid i positivt miljø
  • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
  • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Tiltredelse: 05.2019, eller etter avtale

 

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf

Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

 

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke tlf.99604561, e-post: bb957@kirken.no, eller sjef menighetsavdelingen Tove Margrethe Normark, tlf. 996043217, epost: tn527@kirken.no.

 

 

SØKNADSFRIST: 17.03.2019

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Bergen
Publisert 2019-02-27
Søknadsfrist 2019-03-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger