Sokneprest i Lardal - Larvik prosti

Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med til sammen ca 47 000 innbygger hvorav 31 400 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv. Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!". Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Prostiet har fullskala trosopplæring. Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdien av godt samarbeid med ansatte, råd, kirkelige organisasjoner og frivillige.

Soknepresten i Lardal har Larvik prosti som tjenestedistrikt og Svarstad, Styrvold og Hem som tjenestested. Soknepresten har tjenesteuker sammen med Kvelde, Hvarnes, Hedrum, Tjølling og Østre Halsen. Beredskapsområdet er for tiden Sandefjord og Larvik prosti.
Lardal var fram til utgangen av 2017 en egen kommune og ble sammenslått med Larvik kommune 1.1.18. Lardal grenser mot Buskerud og Hvittingfoss i nord og mot Hvarnes i sør. Lardal er sentralt plassert med ca en time reise til Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Skien, Porsgrunn og Kongsberg. Det er flott natur i området og gode muligheter for friluftsliv sommer og vinter.
De tre soknene har vakre og velholdte kirker. Styrvold og Hem har middelalderkirker og Svarstad kirke er fra 1657. Det er gudstjeneste i kirkene i 3 av 4 søndager og flest i Svarstad som er den største. Folketallet er 2400 med 2110 som tilhører Den norske kirke (1103 i Svarstad, 610 i Styrvold og 266 i Hem sokn)
Svarstad er også sentrum i området med barne- og ungdomsskole, eldreinstitusjoner og butikker. Kirkekontoret ligger også i Svarstad på Helsehuset. Menighetene betjenes av diakoniarbeider/teamleder i 90 % stilling, kantor i 70 %, menighetspedagog/diakoniarbeider i til sammen 50 %, tre kirketjenere i henholdsvis 100%, 50 % og 10 % stillinger. Det er vedtatt trosopplæringsplan. Lardal kantori er veldrevet og har for tiden 40 medlemmer.
I Svarstad er det en pinsemenighet og en menighet tilknyttet De frie evangeliske forsamlinger. Det er ikke mye formelt samarbeid, men det er uformell kontakt med disse menighetene.
For tiden har de tre soknene forsøk med ett felles menighetsråd.
Folkekirken står sterkt. Det er et godt utgangspunkt å jobbe ut fra. Mange er glad i kirken sin og det er normal oppslutning om de kirkelige handlingene. Menighetene ønsker seg en raus, romslig og imøtekommende prest som også kan bygge broer og være positivt til stede i lokalsamfunnet. Tunsberg bispedømme er for tiden inne i et år med særlig fokus på ungdom. Arbeid blant barn og unge er også er prioritert område for soknene i Lardal. Gjennom samarbeid med stab og frivillige retter vi nå blikket framover og ønsker å videreutvikle menighetsarbeidet her.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Trosopplæring
 • Kirke- skole samarbeid
 • Lede og motivere ansatte og frivillige
 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet
 • Fast medlem av Lardal menighetsråd
 • Jevnlige andakter på sykehjem

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tillitsvekkende i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner
 • Evne til å inspirere, bekrefte og se medarbeidere og frivillige
 • Ha initiativ og gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Raus og imøtekommende
 • God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
 • Kommunisere kirkens gode budskap i det levende lokalsamfunnet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik
Publisert 2019-03-14
Søknadsfrist 2019-04-08
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger