Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Kateket i Skjold menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 100 % fast stilling som kateket, med tjenestested i Skjold menighet fra 01.08.2019.

Skjold menighet har ca. 10.000 medlemmer og ligger rett ved bybanen i Fana prosti ca.10 km sør for Bergen sentrum. Menigheten har en arbeidskirke som ble åpnet i 1998. Kirken er stor og flott med gode lokaliteter og mange muligheter. Selve kirkerommet er bygget i tradisjonell form som langkirke, men er moderne i utsmykning og funksjonalitet.

Skjold menighet har mange tiltak og aktiviteter for ulike aldersgrupper og jevnt god kirkesøkning til gudstjenestene, og omtrent 120 konfirmanter per år. Det er to ungdomsskoler og fire barneskoler som sokner til Skjold menighet.

Staben består for øvrig av to prester, menighetspedagog, frivillighetskoordinator, diakon, kantor, kirketjener og administrasjonsleder.

Kateket vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Skjold menighet som nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver:
-  Hovedansvar for menighetens undervisningsarbeid, både dåpsopplæring (0-18 år) og annen undervisning
-  Planlegging, administrering og gjennomføring av undervisningsarbeidet, foregår i samarbeid med resten av staben
-   Undervisningsarbeidet består av blant annet konfirmasjonsundervisning, ledertrening og høytidsvandringer til jul, påske og pinse
-   Ha kontakt og følge opp kontakten med skoler/barnehager i menigheten sammen med andre i staben
-   Ha ansvar og oppgaver i forbindelse med andre arrangement i menighetsarbeidet rettet mot barn og unge
-   Fast medlem i menighetens trosopplæringsutvalg

Kvalifikasjoner:
-   Master i kirkelig undervisning iht. tjenesteordning for kateketer
-   Annen relevant utdanning på høyskolenivå med pedagogikk og kristendom i fagkretsen kan vurderes
-   Relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdanning
-   Gode samarbeidsevner og erfaring med å jobbe i team
-   God evne til å formidle den kristne tro
-   Gode lederegenskaper og relevant ledererfaring
-   Evne til å motivere og engasjere
-   Erfaring med menighetsarbeid blant barn og unge er ønskelig
-   Beherske norsk flytende skriftlig og muntlig
-   Kunne håndtere ulike dataverktøy

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Kvelds- og helgearbeid må påregnes (fast kveldsarbeid onsdag og torsdag)

Særskilte krav:
- Den som søker må være medlem av Den norske kirke.
- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse iflg. Kirkeloven § 29.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•          Variert arbeid i ett åpent, positivt og tverrfaglig miljø
•          Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
•          Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•          Bedriftshelsetjeneste

Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 01.08.2019

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf 
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter knyttet til stillingsnummeret, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer 19/118

Kopi av vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt administrasjonsleder Marita Børve tlf. 55 59 71 12, e-post: mb598@kirken.no  eller områdeleder Ann Carina Raknes, tlf. 55 59 32 12, e-post: ar277@kirken.no .

SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2019-04-08
Søknadsfrist 2019-04-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger