Sokneprest i Aust Nedenes prosti med Gjerstad sokn som tjenestested - Agder og Telemark bispedømme

Gjerstad sokn samsvarer geografisk med Gjerstad kommune og har ca. 2500 innbyggere, og et areal på 323 km². Gjerstad er en god plass å bo og trives i, med et rikt kulturliv og mange frivillig lag og foreninger. Kommunen har gode friluftsmuligheter både i skogs og fjell, med tilrettelagte stier, løyper og ren villmark. Bygda har en spredt bebyggelse fordelt på flere forskjellige grender. Brokelandsheia som ligger ca 8 km fra kirken, har vokst seg til det største senteret i kommunen. Dette ligger i nær tilknytning til E-18. Området er i stor utvikling, med butikker, dyrehage, hotell, leiligheter og industribygg. Det er ikke langt til de nærmeste byene. Kragerø, Risør og Tvedestrand ligger under 40 km fra kirkebygda i Gjerstad. Kommuneadministrasjonen ligger i øvre bygda, barnevernstjenesten som er et samarbeid med flere kommuner, er plassert på Brokelandsheia. Fra høsten 2019 blir alle skoletrinn samlet på Abel skole, hvor også idrettshall og svømmehall er plassert. Det er 1 barnehage i bygda som drives av Gjerstad kommune med 2 avdelinger lokalisert på forskjellige steder. Kirkekontoret er samlokalisert med kommuneadministrasjonen i øvre bygda, like i nærheten av kirken ligger prestegården. Prestegården, som er eid av OVF, er en praktbygning som nylig er renovert. Den har utsikt over Gjerstadvannet og gjersdølingene regner den som en av bygdas fineste bebygde tomter. Denne er det mulig for soknepresten å leie. I samme område ligger Almuestaua der Gjerstad menighet disponerer 2. etasje som menighetshus. Gjerstad menighet tilhører Aust Nedenes prosti. De øvrige sokna i prostiet er: Vegårshei, menighetene i Risør, Tvedestrand og Åmli. Prostesetet er i Tvedestrand hvor også prostidiakonen har sitt kontor.
Menighetens profil 
Gjerstad er en ettsokns-kommune med én kirke, Gjerstad kyrkje er bygd i 1847, en langkirke med plass til ca 420 mennesker. Totalt holdes det ca. 50 gudstjenester, ca. 30 gravferder og 5-10 bryllup i året. Staben består av sokneprest, kirketjener i 100% stilling, organist i 40% stilling, trosopplæringskoordinator/sekretær/gravstellansvarlig til sammen 70% stilling og kirkeverge i 60% stilling. Det er frivillige som utfører klokkertjenesten. I prostiet er det samarbeid om en 50% prostidiakonstilling. Av kristen aktivitet og andre menigheter i bygda kan nevnes Betel (pinsemenighet), Frikirken, NMS, Normisjon og en svært aktiv kvinneforening som driver Fiane bedehus. Barnekoret Jippi med ca 40 medlemmer øver i Gjerstad kirke og deltar også på flere gudstjenester. Det er flere frivillige fra Gjerstad menighet som har et brennende engasjement for barn og unge. På Betel er det ungdomsklubb der det deltar ungdom også fra DNK. 

Det er et svært godt samarbeid med de andre prestene i prostiet. Annenhver uke er det tekstverksted og faglige samlinger for prestene i prostiet. Det er også ønskelig med samarbeid på tvers av prostiet ifht. konfirmanter, ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid. 
Gjerstad menighet har samarbeid med Risør og Søndeled om tjenesteuker for prestene angående gravferder, sommerferieavikling og noen gudstjenester. 

Menigheten sin visjon 
Kirken i Gjerstad skal være åpen og inkluderende 

Satsingsområder 
• Menigheten ønsker å arbeide videre for å styrke gudstjenestelivet og gjøre den tilgjengelig for enda flere 
• Menigheten er opptatt av å nå mennesker utenfor menighetens mest aktive kjerne og være synlig tilstede i bygda 
• Menigheten ønsker å satse på barne- og ungdomsarbeid, inkludert konfirmantarbeidet. Dette for å styrke menighetsbygging i menigheten og å ta var på de frivillige i dette arbeidet 
• Det er et ønske om å videreføre det gode samarbeidet med skolen 
• Diakoni, arrangerer blant annet kafe på Almuestaua (Skrollekafe) 

Tiltak 
SIMEN (prostitiltak), ALF-klubb, Babysang, Lys Våken, Søndagsskole, Karnevalgudstjeneste, Barnekorseminar, Gudstjenester med utdeling av bøker/CD til forskjellige årstrinn, utdeling av bibler til 5. klasse, DU VERDEN (tiltak for 12-åringer), samarbeid med andre menigheter. 

Den som blir ansatt må rette seg etter: 
• Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
• Alle avgjørelser som blir tatt vedrørende tjenesten og tjenestested. 

Målformen er bokmål. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som blir ansatt kan legge frem tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • lede gudstjenester og kirkelige handlinger
 • andakter med sosialt samvær og allsang på pleie -og omsorgssenteret sammen med organist
 • husbesøk til mennesker som ønsker samtale med presten
 • delta i trosopplæringsarbeidet og annet oppbyggende arbeid som styrker menigheten
 • strategisk planarbeid sammen med menighetsråd og stab
 • ansvarlig for konfirmantundervisningen
 • sitte i menighetsråd/fellesråd

Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • evne til å komme i kontakt med og samarbeide med andre
 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne og vilje til kontakt med mennesker utenfor menighetens mest aktive kjerne
 • allsidighet, med evne til å prioritere
 • spesiell interesse for barn og unge
 • evne til å ivareta frivillige på en god måte

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555, LR45
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjøring etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gjerstad
Publisert 2019-04-10
Søknadsfrist 2019-05-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger