Sokneprest i Øvre Telemark prosti med Rjukan sokn som særlig tjenesteområde, 2 g utlysning - Agder og Telemark bispedømme

Rjukan er administrasjons- og kommunikasjonssenter i Tinn kommune og ligger i Vestfjorddalen, nord-øst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo. Rjukan er kjent for sin industrihistorie, krigshistorie og unike arkitektur. Byen er i dag et aktivt småby-samfunn med kino, butikker, spesialforretninger, kafeer og restauranter. Rjukan har også badeland, et godt utbygd servicetilbud og er kjent for sin vakre, dramatiske natur. «Industriarven Rjukan – Notodden» er nylig tildelt plass på UNESCOs verdens­arvliste. Det er full barnehagedekning og lave boligpriser på Rjukan. Tinn kommune har 6000 innbyggere. Litt under halvparten av kirkemedlemmene sokner til Rjukan menighet, mens resten sokner til Tinn sokn, som omfatter bygdene øst i kommunen. Tinn sokn har egen sokneprest og kirkestab. Rjukan kirke er en stor steinkirke fra 1915. Kirken rommer gudstjenesterom med 350 sitteplasser, menighetssal, konfirmantsal og kirkekontorer. Litt øst for byen ligger Dal kirke. I denne trekirken fra 1775 holder menigheten gudstjenester og kirkelige handlinger når det er ønske om et mindre og mer intimt kirkerom. Menigheten eier også en egen liten fjellkirke med overnattingsmulighet på Frøystul, mellom Rjukan og Rauland. Her holdes de fleste gudstjenestene i påsken, og her arrangeres det ungdomslederleirer.
Menighetens profil 
Kirkestaben på Rjukan består av sokneprest i full stilling, organist i 75 % stilling og trosopplærer og klokker i 10 % stilling. Staben er samlokalisert med kirkeverge og kontorfullmektig, og har i tillegg til lokale stabsmøter også felles møter med staben i Tinn og de ansatte på gravlunden. Rjukan deler diakon i full stilling og trosopplærer i 50 % stilling med Tinn sokn. Gudstjenestene i menighetene veksler mellom høymesser, ungdomsgudstjenester, Sprell-Levende gudstjenester og folkemusikkmesser. Frivillige medarbeidere deltar bl.a. i barne- og ungdomsarbeidet. Menigheten er knyttet til konfirmant- og ledertreningsprogrammet «Ønsket og Elsket» sammen de andre 22 menighetene i prostiet. 

Generelt har menigheten et godt forhold til kommune og lokalsamfunn. Det kommer bl.a. til uttrykk gjennom samarbeid med sykehjemmet, barnehagene og skolene. 

Det er god oppslutning når menighetene arrangerer konserter og andre kulturarrangement. Det er også gode samarbeidsforhold i prostiet, og prostiets 20 prester møtes til tjenestekonferanser og studiedager 8 ganger årlig. 

Menighetens visjon 
Vi ønsker å være en inkluderende, mangfoldig, høytidelig, tradisjonsbærende og livsnær kirke. 

Satsingsområder 
• Barn og ungdom 
• Kirke og kultur 

Tiltak 
• Soul Kids og Soul Teens 
• Sprell Levende 
• Ungdomsgudstjenester 
• Lederopplegg for ungdom 

Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 

Det benyttes bokmål og nynorsk. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • lede prestetjenesten
 • gudstjenester, forkynnelse, kirkelige handlinger
 • ansvar for konfirmantarbeidet
 • deltakelse i trosopplæring for øvrig
 • møte i menighetsråd

Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide målrettet for å videreutvikle menigheten
 • ha syn for både unge og gamle

Vi tilbyr

 • lønnes som sokneprest i stillingskode 1555, LR45
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
 • kontor i Rjukan kirke sammen med kirkeverge og kontorfullmektig
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tinn
Publisert 2019-04-10
Søknadsfrist 2019-05-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger