Prost i Bamble prosti

Bamble prosti omfatter kommunene: Kragerø, Drangedal og Bamble. I Agder og Telemark bispedømme er det i alt ti prostier. I Bamble prosti er det 28 575 innbyggere. Tallet er fordelt slik: Kragerø kommune:10 406 innbyggere, Drangedal kommune: 4 080 innbyggere og Bamble kommune:14 089 innbyggere (des. 2018 i flg nettsiden til kommunene).
Om stillingen
Prosten er knyttet til Kragerø-kirkene i Kragerø, med følgende sokn: Kragerø, Helle, Levangsheia, Skåtøy og Sannidal. Staben består av 3 sokneprester og et fellesrådsområde med 11 årsverk fordelt på 16 stillinger, bl.a. 3 kantorer/organist, 3 menighetspedagog/ menighetsarbeidere og menighetssekretær i ulike stillingsstørrelser. I fellesrådsområdet står noen av stillingene vakante.

Prosten gjør 50% fast prestetjeneste, og deltar på stabsmøter/storstabsmøter. Prosten har, i likhet med prostiets prester, tjeneste i hele prostiet, men betjener i hovedsak Kragerø og noe Drangedal (sone Vest). Prostiets menigheter har felles ansvar for Gautefall Fjellkyrkje. Prosten er medlem av styret og leder Prostirådet, stiftelsens generalforsamling. Prostens kontor er samlokalisert med kirkevergens administrasjon og Kragerø menighetskontor i Kragerø sentrum. Prosten disponerer sekretær i 20 % stilling. Prosten er forpliktet på mål og strategier som gjelder for bispedømmet, og utfører de oppgavene som ligger til prostestillingen.

Om prostiet
I Bamble prosti er det 12 sokn. Det er 9 tilsatte prester i prostiet (7 sokneprester, 1 kapellan og prosten). Prostiet har en «sone Vest» (Kragerø og Drangedal kommuner) og en «sone Øst» (Bamble kommune). I ferier og ved arbeidstopper utfører prostiets prester tjenester i begge soner.

Agder og Telemark bispedømme har følgende strategimål:
1. Gudstjenestelivet blomstrer
2. Flere søker dåp og trosopplæring
3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
4. Flere får lyst til å arbeide i kirken

Visjonen lyder: Mer himmel på jord

Målformen i Bamble prosti er bokmål. Enkelte tjenester i Drangedal kommune blir forrettet på nynorsk (i Tørdal sokn forrettes det overveiende på nynorsk.) Søkere må kunne beherske begge målformer.

For øvrig
Den som blir tilsatt må være innstilt på:
• Endringer i tjenesteordninger og regler fastsatt mellom partene.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • lede prestetjenesten og være strategisk leder i prostiet
 • personalansvar for prestene
 • bistå biskopen og delta i prostemøter
 • gjennomføre årlige prostebesøk
 • avgjørelsesmyndighet i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement
 • god kontakt med menighetene og bidra til samvirke med kirkelige råd
 • gjøre menighetsprest-tjeneste slik biskopen fastsetter
 • fast medlem i Kragerø fellesråd og Drangedal fellesråd. (En av spr i sone øst har sete i Bamble fellesråd)
 • 50% prestetjeneste, i hovedsak: sone vest (Kragerø og Drangedal)

Kvalifikasjoner

 • lederkompetanse og ledererfaring
 • erfaring fra personalarbeid og administrativt arbeid
 • god teologisk kompetanse
 • erfaring som menighetsprest

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til samarbeid og medarbeiderskap
 • evne til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • lønn som prost, stillingskode 0933
 • regulativmessige godtgjøringer og skyssgodtgjøring etter statens regulativ
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kragerø
Publisert 2019-04-10
Søknadsfrist 2019-05-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger