Sokneprest med mulig kombinasjon med forskning - Flatanger og Statland sokn - Namdal prosti

Vil du bidra til å forme din egen prestejobb i vakker kystnatur? Flatanger og Statland søker ny sokneprest (100%). I stillingen vil det blir gitt mulighet for disponibel tid (opptil 20%) til arbeid med utvikling av relevante studie- eller aktivitetsprosjekter. I Namdal prosti ønsker vi å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner. Det er om lag 30.000 folkekirkemedlemmer i Namdal prosti; det utgjør om lag 83 % av befolkningen. Det gjør Namdal til et utpreget folkekirkeprosti. Det ligger lengst nord i Nidaros bispedømme, og grenser mot Nordland fylke. Her er strålende vakkert kystlandskap i vest, store skoger sentralt og åpne fjellvidder i øst mot svenskegrensa. Namsen, som er en av landets beste lakseelver, renner gjennom Namdalen med utløp i det største senteret, byen Namsos. Med sin rike og varierte natur er Namdal en fabelaktig boltreplass for den friluftinteresserte, og folkekirkepreget gir stort rom for å sette personlig avtrykk på tjenesten. Foruten prosten er det 12 faste prestestillinger i prostiet. Soknepresten i Flatanger og Statland vil forholde seg til Midtre Namdal kirkelige fellesråd, et stort fellesskap med over 30 tilsatte i et felles arbeidsmiljø. Fellesrådet er samlokalisert med prosten i gode kontorer midt i Namsos by, vis a vis Namsos kirke. Sokneprest og menighetssekretær har kontor i kommunehuset på Lauvsnes i Flatanger. Det er også muligheter for kontorplass i fellesrådets lokaler i Namsos. Flatanger og Statland er to relativt små sokn med knappe 1500 innbyggere til sammen. Soknene har tre kirker: Løvøy (1872) og Vik (1873) i Flatanger og Statland (1992). I 2018 var det til sammen om lag 50 gudstjenester i de tre kirkene. Soknene er preget av et bredt spekter av havbruksrelatert virksomhet, småindustri, landbruk og turisme i tillegg til privat, kommunal og statlig servicetjeneste. Kommunesenteret i Flatanger er Lauvsnes, som ligger ca. en times kjøring fra Namsos. Området opplever for tiden vekst, både i næringsliv og befolkning. Det er flere skoler, og barnehagen på Lauvsnes blir utvidet i år for å få plass til flere barn. Flatanger har et bra musikk- og kulturliv, godt utbygget helsevesen og gode oppvekstsvilkår.

For mer informasjon se: Flatanger kommune og Kirken i Flatanger Bispedømmets hjemmeside: Kirken i Nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
 • Soknepresten har sete i Statland og Flatanger menighetsråd.
 • Den som tilsettes kan bruke opptil 20 % av stillingen til utvikling av egne, relevante studie- eller aktivitetsprosjekter.
 • Utvikling av stedegent gudstjenesteliv.
 • Flatanger og Statland sokn inngår i Midtre Namdal kirkelige fellesråd, og soknepresten samarbeider med øvrige tilsatte om trosopplæring, ungdomsarbeid og arbeid for voksne.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 • Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

Vi tilbyr:

 • Stillingen som sokneprest er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Skyssgodtgjøring.
 • Personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 • Etter- og videreutdanningstilbud.
 • Bispedømmet har som mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne
 • Hvis ønskelig stilles tjenestebolig til disposisjon.
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger