Sokneprest med Hemne, Heim og Vinje som tjenestested - Orkdal prosti

Prostiet har fra 01.01.2020 seks fellesråd og 21 sokn. I tillegg til prosten er det 14 soknepreststillinger og en prostiprest. Prostesetet ligger på Fannrem i Orkland kommune, ca. 40 minutters kjøring fra Trondheim sentrum. Prostiet grenser mot Møre bispedømme og strekker seg geografisk fra øyene utenfor Frøya med Froan kapell som ytterpunkt til Meldal ved Trollheimen. Det er sykehus i Orkdal og 5 videregående skoler i prostiet. Det er stor og stabil oppslutning om dåp og konfirmasjon i alle sokn. De kristelige organisasjonene har noe virksomhet. Det er aktivitet på flere bedehus med arbeid for barn og unge. Trosopplæringsreformen er implementert i soknene. Samarbeidet mellom kirke og kristelige organisasjoner er godt. Fredly folkehøyskole (Normisjon) og Søvassli ungdomssenter (Misjonssambandet) ligger i prostiet. Innen menighetslivet i prostiet finnes barnegospelkor, Soul Children, musikklag og mannskor. Prestene i Orkdal prosti samles regelmessig til kollegamøter. Det er også sosiale sammenkomster i løpet av året.

Soknene har til sammen ca. 4350 innbyggere fordelt slik:
o Hemne: 3250 hvorav ca 2700 bor på tettstedet Kyrksæterøra
o Heim: 550
o Vinje: 550
Hemne kommune ligger i det sørvestlige hjørne av Trøndelag fylke. Fra 01.01.20 blir kommunen slått sammen med deler av Snillfjord kommune (Trøndelag) og Halsa kommune (Møre og Romsdal). Den nye kommunen vil få navnet Heim og vil ha ca. 6000 innbyggere. Kommunen består av ca. 700 km2 med flott kystnatur. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd med videregående skole, handel og hotell. Reisetid til Trondheim fra Kyrksæterøra er ca. 1,5 time. Kommunen har storslått natur, flotte og tilgjengelige fjell, og den ligger nær sjø og ferskvann, Fint turterreng både sommer og vinter. Kulturlivet er rikt og variert.
Kirkelig statistikk for menighetene i 2018:
o Hemne: 41 dåp, 27 konfirmanter, 2 vielser og 29 gravferd.
o Vinje: 0 dåp, 8 konfirmanter, 2 vielser og 8 gravferd.
o Heim: 4 dåp, 7 konfirmanter, 2 vielser og 2 gravferd.
Det ble i de tre soknene i 2018 forrettet 58 gudstjenester på søn-og helligdag, 9 gudstjenester utenom søn-og helligdag. Soknepresten er i gravferdturnus med soknepresten i Snillfjord, og de fordeler også gudstjenester og konfirmasjonsforberedelsene seg imellom. En tar videre sikte på samarbeid med soknepresten i Halsa når Halsa sokn legges til Orkdal prosti. Utvidelse av tjenestested kan da komme på tale.
Styrking av barne-og ungdomsarbeidet vil være et satsingsområde. Samarbeidet mellom kirke og skole fungerer godt. 
Kirkekontoret legges til Kyrksæterøra, i nye lokaler. Her er det kontorfellesskap med sokneprest i Snillfjord, kirkevergen, trosopplærer , kantor og sekretær. I tillegg er det 3 kirketjenere og 1 renholder i fellesrådet. Det vil være mulig for eventuell ektefelle å få arbeid både som organist og trosopplærer.

Bispedømmets hjemmeside: Kirken i Nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • Soknepresten har sete i Hemne og Heim menighetsråd
 • Hovedansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Hovedansvar for konfirmantforberedelsene
 • Andakttjeneste på Hemne helsesenter i samarbeid med frivillige
 • Deltakelse i trosopplæringsarbeidet sammen med trosopplærer og menighetspedagog.
 • Ansvar for menighetsbygging og diakonalt arbeid
 • Deltakelse i beredskapsturnus

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordninger og de arbeidsoppgaver som er beskrevet foran.
 • Er kontaktskapende og evner å skape trivsel og engasjement
 • Har interesse for og erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også i team.

Vi tilbyr:

 • Stillingen som sokneprest er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Skyssgodtgjøring.
 • Personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 • Etter- og videreutdanningstilbud.
 • Bispedømmet har som mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger