Kapellan med Sverresborg sokn som tjenestested - Heimdal og Byåsen prosti

Strinda, Heimdal og Byåsen prosti består av 17 sokn. 16 av soknene hører inn under Trondheim kirkelige fellesråd, mens Klæbu sokn ligger i Klæbu kommune og har eget fellesråd. Prostiet er en del av et 3-årig forsøk med felles ledelse av Strinda prosti og Heimdal og Byåsen prosti. Det er et godt samarbeid mellom menighetene i prostiet innen trosopplæring og diakoni. I prostiet er det 26 menighetsprestestillinger i tillegg til prost. I de soknene der det er flere prester fordeler de tjenestene innbyrdes i soknet, men kan også ha noen tjenester i de andre soknene i prostiet. Prestene møtes til månedlige møter og studiesamlinger. Det er kort avstand mellom alle soknene. I prostiet bor det ca 170.000 mennesker. Sverresborg sokn ligger på Byåsen i Trondheim ved inngangen til Bymarka med utmerket offentlig kommunikasjon til resten av byen. Menigheten har ca 6400 medlemmer, to sykehjem, to barneskoler, en ungdomsskole og 10 barnehager. Sverresborg menighet har to kirker/gudstjenestesteder. Menigheten betjenes av to prester i tillegg til kantor, menighetspedagog, diakon, menighetsforvalter og kirketjener. De ansatte møtes til ukentlige stabsmøter. Arbeidsmiljøet er godt. Menigheten samarbeider godt med nabomenighetene blant annet om menighetsblad, dåp, konfirmantarbeid og trosopplæring.

Menighetens visjon er "Nær og Hellig". Denne visjonen er blitt til med utgangspunkt i soknekirken, Havstein kirke og Sverresborg kirkesenter. Havstein kirke er en vakker steinkirke med utsikt over Trondheim og den ligger som et tydelig landemerke i byen. Kirken er fra 1857, rommer 180 mennesker. Det er mange som ønsker å døpe sine barn i Havstein kirke og den er blant Nidaros bispedømmes mest "populære" vigselskirker. Sverresborg kirkesenter fra 2014 er sentralt plassert i menigheten. Kirkesenteret rommer kontorer for ansatte i menigheten og forsamlingslokaler/rom til kirkelig bruk. Sverresborg kirkesenter har en sentral plass i menighetslivet, ikke minst når det gjelder trosopplæring.

Se også hjemmesidene til Trondheim kommune, menigheten og bispedømmet.

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. Beredskapen er organisert som en felles tjeneste som dekker alle prostier i Trondheim.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørerende tjenesteordning og beredskapsordning. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Målformen i soknet er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 • Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en raus teolog med en inkluderende grunnholdning som har glede av, og er bevisst betydningen av å arbeide med barn og unge og med kompetanse i å kommunisere med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Den som blir tilsatt må bidra til å opprettholde og utvikle det gode miljøet i staben og i menigheten.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i lønnsgruppe 0922 kapellan. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Skyssgodtgjøring.
 • Personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 • Etter- og videreutdanningstilbud.
 • Bispedømmet har som mål å få en balansert alders-og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger