Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

50 % Stilling som fengselsprest ved Tromsø fengsel - Tromsø domprosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Nord-Hålogaland bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: Bekjennende - Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. Misjonerende - Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt Tjenende - Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Gudstjenestelivet blomstrer, Flere søker dåp og trosopplæring, Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, Flere får lyst til å arbeide i kirken og Samisk kirkeliv. Tromsø Domprosti: Består av 11 sokn: Tromsø Domkirke sokn, Elverhøy sokn, Grønnåsen sokn, Hillesøy sokn, Karlsøy sokn, Kroken sokn, Kvaløy sokn, Sandnessund sokn, Svalbard sokn, Tromsøysund sokn og Ullsfjord sokn. Tre fellesråd: Karlsøy og Tromsø kirkelige fellesråd, og Svalbard kirkeråd. Se også lokale nettsider. Tromsø by har drøyt 70.000 innbyggere fordelt på 9 sokn. Tromsø er en flerkulturell by med innbyggere fra mange nasjoner. Tromsø har et svært godt utdanningstilbud med blant annet UIT/Norges Arktiske Universitet med ca 10.000 studenter. Universitetssykehuset Nord-Norge er i Tromsø. Fylkesmannen i Troms og fylkesadministrasjon holder til i Tromsø. Tromsø har et pulserende næringsliv og gode boområder med kort vei til hav og fjell og et rikt kulturliv. Folkekirken har en sentral plass i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er god. Bispedømmeråd og biskop har over tid arbeidet målrettet med sterkt fokus på en personalpolitikk preget av godt kollegialt og faglig fellesskap. Vi ønsker engasjerte prester som vil være med å ta vare på og videreutvikle Den norske kirkes plass hos menneskene i det daglige.

Det er ledig 50 % stilling som fengselsprest ved Tromsø fengsel, med tiltredelse snarest. 

Tromsø fengsel ligger i Tromsø kommune i Troms og er en enhet med høyt og lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 59 plasser, 39 plasser på avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 20 plasser på avdeling med lavt sikkerhetsnivå. Tromsø nye fengsel ble åpnet i 2004 og framstår som et moderne fengsel både når det gjelder arbeidsmetode og fangebehandling. 1. april i år ble det etablert en rusmestringsenhet på lukket avdeling. Det er ønskelig at fengselspresten er aktiv i det tverrfaglige fangeomsorgsarbeidet i fengslet. Samarbeidet med faggruppene og ledelsen er godt. 

Tromsø fengsel ligger i Tromsø domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Sentrale arbeidsoppgaver for fengselspresten er å forrette gudstjenester, tilrettelegge bibel- og samtalegrupper og sjelesorg. Fengselspresten har ansvar for det religiøse og øvrige livssynsmessige arbeidet i fengslet. Det er utviklet er godt samarbeid med Norkirken og Frelsesarmeen, Det er også et godt samarbeid med lokale muslimske menigheter. Fengselspresten har også ansvar for Røde Kors visitortjenestes arbeid i fengslet. 

Innsatte i norske fengsler er de seinere årene i økende grad internasjonal, noe som setter store krav til språkkunnskaper. Å kunne samtale/forrette på engelsk er et minimum. Det foreligger instruks til stillingen. I overensstemmelse med Tjenesteordning for fengselsprester er domprosten nærmeste overordnede. Fengselsprestene er underlagt både Internreglement for Tromsø fengsel og Reglement for fengselsvesenet.

Kvinner oppfordres til å søke. 
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for fengselsprester
 • Det foreligger egen instruks for stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det må ikke være noe å utsette på vandel, og utvidet politiattest uten merknader må fremlegges før tiltreding.

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevne
 • Vilje til fleksibilitet
 • Evne til selvstendighet og initiativ
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1465 spesialprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd.
 • Nytilsatte får tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må: a) rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. Herunder avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tromsø
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger