Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest Karasjok sokn - Indre Finnmark prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Indre Finnmark prosti: Består av 5 sokn: Karasjok sokn, Kautokeino sokn, Nesseby sokn, Porsanger sokn og Tana sokn. Fem fellesråd: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana, og Porsanger kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad. For informasjon 77 60 39 60.

Karasjok sokn faller sammen med Kárá?johka-Karasjok kommune som er landets nest største kommune i utstrekning. Karasjok er en tospråklig kommune med ca 2800 innbyggere. De fleste har nordsamisk som morsmål, men så å si alle snakker også norsk. Hovednæringer er reindrift og offentlig virksomhet. Karasjok er et senter for samisk politikk og kommunikasjon med Sametinget og NRK Sameradio. SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus), Spesialistlegesenter og videregående skole er også i Karasjok. Nærmeste flyplass er Lakselv, 75 km. 

Vi søker etter en prest med gode lederegenskaper og samarbeidsevner, og som vil vektlegge samisk tradisjon, sjelesorg og forkynnelse og har interesser for flerkultur og flerspråklighet. 

Liturgien i gudstjenesten er i hovedsak på samisk. Presten får et kurs i samisk slik at hun/han mestrer liturgien. En kirketolk tolker prekenen til samisk. 

Mulighetene for menighetsutvikling er gode i et engasjert og dyktig arbeidsfellesskap. Teologisk bevissthet og kompetanse verdsettes. Tjenesten vil være berikende og engasjerende i et mangfoldig og interessant kirkeliv. I 2017 var det 21 dåp, 20 begravelser, 33 konfirmanter og 4 vigsler. Kirkesøkningen er god. 

Menighetsrådet har de senere år arbeidet mye med visjon og handlingsplaner. Man vil prioritere opplæring av frivillige medarbeidere. Det er vedtatt trosopplæringsplan, diakoniplan og en generell plan for virksomheten. 
Karasjok sokn er tildelt midler til trosopplæringsprosjekt for barn og unge mellom 0-18 år. 

Soknet betjenes av sokneprest, menighetspedagog, kirkeverge/daglig leder, menighetssekretær og kirketolk. Kirketolken fungerer også som språklig konsulent for soknepresten. 

I tilknytning til Karasjok kirke ligger menighetshuset med velutstyrte kontor til alle ansatte. 

Prosten i Indre Finnmark har også kontor i Karasjok. 
I Karasjok gamle kirke, som er fra 1807, holdes det enkelte gudstjenester og kirkelige handlinger sommerhalvåret. 

Karasjok sokn ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk og kultur. Permisjon med lønn gis til dette formålet. 

Kvinner oppfordres til å søke. 
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 30). 

Det skal nevnes at i nabosoknet Porsanger er det ledig kapellanstilling. Lakselv ligger 75 km (en times bilkjøring) fra Karasjok. Kombinasjonen Porsanger/Karasjok skulle være mulig for et presteektepar.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Konfirmantarbeid og trosopplæring
 • Fast sete i Karasjok menighetsråd

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Søker kunnskap om lokale forhold
 • Ser menighetenes behov både i et lokalt og i et større perspektiv
 • Vil være gode samarbeidspartnere i utviklingen av menighetene i deres kulturelle kontekst

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Karasjok ligger i det samiske forvaltningsområdet. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • Karasjok omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Karasjok
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger