Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Tjeldsund - Trondenes prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Trondenes prosti: Består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. Fem fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk søknad For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig fast stilling som sokneprest i Tjeldsund sokn. 

Soknet ligger i Trondenes prosti i landets nordligste bispedømme, Nord-Hålogaland. Trondenes har til sammen 10,5 prestestillinger pluss prost, og ca 50 øvrige tilsatte. 

Tjeldsund sokn har ca 1260 innbyggere. Det er 4 gudstjenestesteder, hvorav Tjeldsund kirke i soknets eie, og 3 privat eide kirker/kapeller. Sykehjemmet har en gudstjeneste/andakt i måneden.

Soknepresten inngår i et samarbeidsområde for prestetjenesten, som dekker Tjeldsund, Gratangen, Astafjord, Tovik, Skånland og Sandtorg sokn. Innen dette området dekker 4 prester prestetjenesten, med hovedvekt på området man er sokneprest for. Trondenes prosti er tjenestedistrikt.

Kommunene Tjeldsund og Skånland blir slått sammen fra 2020. Det gjør også fellesrådene. Det betyr at alle som blir tilsatt her, får en unik mulighet til å være med på å utvikle helt nye tilbud, og å utvikle sin egen arbeidsplass.
Tjeldsund sokn blir ett av 4 i det nye Tjeldsund kirkelige fellesråd. Det nye fellesrådet vil få full stilling som kirkeverge, 70 % sekretærstilling, 1,5 stillinger som kirkemusiker der det også inngår trosopplæring gjennom barnekorarbeid og 3 stillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider. Kirkekontoret for nye Tjeldsund blir på Evenskjer, som er det største tettstedet i nykommunen. 

Antall gravferder pr år i Tjeldsund er ca 15-20, dåp ca 10, konfirmanter ca 15 og det er omtrent 1 vigsel i året. Det holdes for tida ca 30 gudstjenester pr år. Gudstjenesteforordningene i prostiet er under revisjon i 2019 og vil bli tilpassa dagens ressurssituasjon. 

Nye Tjeldsund 2020 blir sentralt beliggende i Sør-Troms, med mange muligheter og kort vei til resten av verden. Harstad/Narvik lufthavn ligger ca 15 minutter fra kontorsted. Det går hurtigbåt til Tromsø fra Harstad, og Hurtigruten anløper Harstad. UiT Campus finnes både i Harstad og Narvik, det samme gjør videregående skoletilbud. Kommunen vil ha flere helt nye grunnskoler og barnehager, og god barnehagedekning. Det finnes en mengde varierte fritidstilbud, og rike friluftsmuligheter både sommer og vinter.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsråd
 • Strategisk gudstjenestearbeid
 • Konfirmantundervisning og trosopplæring
 • Delta i barne- og ungdomsarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne bidra til å videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Særlige regulativmessige godtgjøringer etter Statens regulativ
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
 
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Evenskjer
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger