Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Dyrøy sokn - Senja prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. Senja prosti: Består av 6 sokn og fellesråd: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy sokn. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad: se www.kirken.no/nord-haalogaland For informasjon 77 60 39 60.

Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig stilling (100 %) som sokneprest i Dyrøy sokn i Senja prosti. 
Stillingen har Dyrøy og Sørreisa sokn som særskilt tjenestested. Senja prosti er tjenestedistrikt. 

Dyrøy menighet søker en kulturåpen, kontaktskapende, jordnær og gjerne sangglad prest som kan trives med å arbeide nært folket i et mindre bygdesamfunn. Menigheten er aktiv i lokalsamfunnet og søker å engasjere både barn, unge og voksne. Presten vil oppdage at det er mange som lar seg engasjere i menighet og lokalsamfunn. 

Dyrøy sokn faller sammen med Dyrøy kommune, med kommunesenteret Brøstadbotn 45 km sør for regionsenteret Finnsnes. Folketallet var 1 134 pr 1/10-2018. Dyrøys plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Det er gode oppvekstsvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. Lokalsamfunnet har mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. I kommunen satses det på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

I 2017 var det i Dyrøy sokn i alt 54 gudstjenester - av dem 42 forordnede - 8 dåp, 6 konfirmanter, 6 vielser og 22 gravferder. Arbeidet blant barn og unge drives ut fra godkjent trosopplæringsplan. I Dyrøy sokn drives det barnegospelkor. Menigheten har også samtalefellesskap for voksne, andakter på omsorgssenteret og jevnlige eldretreff. 

Dyrøy sokn har to kirker. På Dyrøya ligger Dyrøy kirke fra 1880 og i kommunesenteret ligger Brøstad kirke fra 1937, utvidet og totalrenovert i 1987 til en tjenlig arbeidskirke. I tillegg er det jevnlig gudstjenester på to gamle bedehus/skolehus og på omsorgssenteret. Kirkebygg og kirkegårder er velstelt. 

Soknet betjenes for tiden av sokneprest, kirkeverge (40 %), sekretær (40 %), organist (20 %), kateket/menighetspedagog (50 %) - for tiden ubesatt, kirketjener (30 %). Menighetskontoret ligger i sentrum, nær skolen. 

Sokneprestene i Dyrøy og Sørreisa samarbeider noe om tjenesten i de to soknene, men arbeider hovedsakelig i sine primærsokn. Eventuelle endringer avtales med prosten. Sørreisa sokn faller sammen med Sørreisa kommune, med kommunesenteret 20 km sør for Finnsnes. Folketallet var 3 480 pr 1/10-2018. I 2017 var det i Sørreisa sokn i alt 55 gudstjenester - av dem 48 forordnede - 23 dåp, 33 konfirmanter, ingen vielser og 30 begravelser. Sørreisa sokn har tre kirker. Senja prosti skal slås sammen med Indre Troms prosti, dette kan medføre noe endring i organisering av prestetjenesten.

Kommunikasjonene er gode. Bardufoss flyplass ligger 50 km unna og fra Brøstadbotn går det hurtigbåt til Finnsnes, Tromsø og Harstad. 

Kvinner oppfordres til å søke. Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsrådet
 • Andakter ved institusjoner
 • Konfirmantarbeid og trosopplæring

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ser menighetenes behov både i et lokalt og i et større perspektiv

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som1555 sokneprest,.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Nyansatte tilbys veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må: a) rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. Herunder avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Brøstadbotn
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger