Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Kapellan 2 i Sør Varanger sokn - Varanger prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Nord-Hålogaland bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: Bekjennende - Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. Misjonerende - Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt Tjenende - Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Gudstjenestelivet blomstrer, Flere søker dåp og trosopplæring, Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, Flere får lyst til å arbeide i kirken og Samisk kirkeliv. Varanger prosti: Består av 5 sokn: Berlevåg sokn, Båtsfjord sokn, Sør-Varanger sokn, Vadsø sokn og Vardø sokn. Fem fellesråd: Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig stilling som kapellan i Sør-Varanger sokn. Stillingen har Sør-Varanger sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt. 

Soknet omfatter kommunen med samme navn og har ca. 10.000 innbyggere. 

Med sine grenser til Russland og Finland er Sør-Varanger kommune sentrum i Barentsregionen og en pådriver for samarbeid mellom landene. Kirkenes er en internasjonal by med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner lokalisert på stedet. I Sør-Varanger er det et bredt sosialt og kulturelt mangfold med flere festivaler innenfor musikk, kultur, og samtidskunst. Norges viktigste kunstpolitiske festival - Barents spektakel arrangeres hvert år i Kirkenes. Den geopolitiske situasjonen påvirker lokalsamfunn og kirke på flere plan og det jobbes derfor aktivt for å styrke folk-til-folk-samarbeidet. I Sør-Varanger er det nordlige møtepunktet mellom Øst- og Vest-kirken. 

Sør-Varanger er også kjent for vakker natur og gode friluftsmuligheter i skogen, på fjellet, og ute på fjorden. 

Sør-Varanger menighet er en typisk kulturåpen folkekirke. Befolkningen er glad i kirka og har klare forventninger til at kirka stiller opp både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. 

Det har vært kirkebygg i området i flere hundre år, med St. Georgs kapell i Neiden fra 1565. Kirkenes hovedkirke ble vigslet i 1959. Det holdes regelmessige gudstjenester i fem andre kirker og kapeller: Svanvik kirke, Neiden kirke og Bugøynes kirke, Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv og Sandnes kapell. Sør-Varanger menighet samarbeider godt med de andre tros- og livssynssamfunnene. 

Det er 104 forordnede gudstjenester i Sør-Varanger. I 2018 ble det avholdt 92 gudstjenester, med gjennomsnittlig deltakelse på 87. 53 dåp, 14 vielser og 88 begravelser, 

Sør-Varanger menighets mål er å møte mennesker på en god måte i alle livssituasjoner og i alle aldersgrupper. Det er regelmessige formiddagstreff for eldre og faste ukentlige andakter på de kommunale institusjoner. Menigheten har et svært godt kirkekor. Det er fire samiske gudstjenester i året og en finsk gudstjeneste med tilreisende prest. Det multikulturelle mangfoldet som preger området søkes ivaretatt gjennom det ordinære gudstjenesteliv. Det samarbeides også godt med eksterne aktører, slik som Forsvaret, Sør-Varanger kommune, og Barents pride, om avholdelse av andre typer gudstjenester. 

Prestene har kontorfellesskap med andre kirkelige ansatte i Kirkenes sentrum. Det er tre prester, menighetspedagog, to organister, menighetssekretær, saksbehandler, kirkeverge, to kirketjenere, en ansatt knyttet opp mot trosopplæringsplanen og to fagarbeidere.

For mer informasjon, se soknets hjemmeside: www.kirkenes.kirken.no 
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester i samarbeid med øvrige prester, etter oppsatt plan og basert på menighetens planverk, mål og visjoner
 • Medansvar for konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid
 • Andakter ved institusjoner
 • Tjenesteuker og beredskap i turnus
 • Ha medansvar for å delta i menighetens planarbeid
 • Konkrete ansvarsområder og avtaler tilpasses den som blir tilsatt og kan justeres over tid
 • Generelt menighetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Kunne bidra til å videreutvikle menigheten i dens kulturelle kontekst
 • Kreativ, nytenkende og utadvendt
 • Være fleksibel og ha godt humør
 • Kommunisere godt og ryddig, skriftlig og muntlig

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd
 • Særlige regulativmessige godtgjøringer etter Statens regulativ
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den ansatte takker ja til tilbudet
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Sør Varanger omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement m.v. som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkenes
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger