Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Kapellan i Porsanger sokn - Indre Finnmark prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Indre Finnmark prosti: Består av 5 sokn: Karasjok sokn, Kautokeino sokn, Nesseby sokn, Porsanger sokn og Tana sokn. Fem fellesråd: Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana, og Porsanger kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad. For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig stilling som kapellan i Porsanger sokn, Indre Finnmark prosti. Stillingen har Porsanger sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt. 

Kommunesenteret Lakselv ligger sentralt til i Finnmark med gode kommunikasjoner til resten av fylket og flyforbindelser med hele landet. Lakselv har de senere år vokst fram til å bli et forretningssenter med gode tilbud. Den omkringliggende natur byr på svært gode muligheter til friluftsliv. Det bor ca. 4000 mennesker i Porsanger kommune. Les om Porsanger på kommunens hjemmeside: www.porsanger.kommune.no 

Prestetjenesten i Porsanger vil være variert og givende. Det søkes en prest med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Mulighetene for menighetsutvikling er gode i et engasjert og dyktig arbeidsfellesskap. Teologisk bevissthet og kompetanse verdsettes. Tjenesten vil være berikende og engasjerende i et mangfoldig og interessant kirkeliv. Det er flere kirkeforeninger og en bedehusforening i soknet. 

I tillegg til kapellan betjenes soknet av sokneprest, daglig leder/kirkeverge, 50% trosopplærer, organist og kirketjenere. Kirken har kontorer i sentrum av Lakselv. De to militærforlegningene, Banak flystasjon og Porsangmoen like ved Lakselv, betjenes av feltprester. 

Porsanger sokn ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Porsanger er en trekulturell kommune med samisk, kvensk og norsk kultur. Den flerkulturelle bevisstheten er stor og preger mange lag og aktiviteter. Porsangers sokns hovedgudstjenesteliturgi bærer også preg av det og inneholder elementer av samisk og kvensk språk. I tillegg holdes det gudstjenester med hovedsakelig samisk og kvensk liturgi, med tolk. 

Kvinner oppfordres til å søke. 
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven). 
Det kan nevnes at i nabosoknet Karasjok er det ledig kapellanstilling. Karasjok ligger 75 km (en times bilkjøring) fra Lakselv. Kombinasjonen Porsanger/Karasjok skulle være mulig for et presteektepar.

Kvinner oppfordres til å søke. 
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Andakter ved institusjoner
 • Konfirmantarbeid og trosopplæring

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Vil vektlegge samisk og kvensk tradisjon
 • Søker kunnskap om lokale forhold

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd.
 • Arbeidsgiver har pr dags dato tilgjengelig tjenestebolig i nærheten av Lakselv kirke.
 • Porsanger ligger i det samiske forvaltningsområdet. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • Porsanger omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lakselv
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger