Diakon

100 % stilling som sognediakon i Tromsø domkirke 
Tromsø kommune har ca. 77.000 innbyggere. Innbyggertallet er økende. Ca 75 % av innbyggerne er medlem av Den norske kirke. Tromsø kirkelige fellesråd har 44 årsverk og 60 ansatte som arbeider i de ni soknene, med gravplasser, bygg, økonomi- og personaloppgaver under ledelse av kirkevergen. Prestene er ansatt av Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Domprosten leder prestetjenesten i domprostiet (Tromsø, Karlsøy og Svalbard). Soknepresten har fast sete i menighetsrådet. 
Domkirken sokn omfatter den sentrale delen av Tromsøya. Soknet har ca. 6.700 medlemmer og tilhørige. Domkirken er både bispedømmets hovedkirke, sentrumskirke for byen og soknekirke for den lokale menigheten. 
I Domkirken ønsker vi å arbeide tverrfaglig og i team. Domkirken betjenes av sokneprest, kapellan, domprost, domkantor, soknediakon, menighetsforvalter (50 %), ansvarlig for åpen domkirke, trosopplærer i 50 % og kirketjener i 40 %. Tromsø International Church er et eget tiltak i Domkirken. En TIC-prest arbeider i 50 % tilknyttet Domkirken som del av sin prostipreststilling. Domkirken eier dessuten en barnehage med egne ansatte. Tromsø domkirke ligger midt i byens pulserende liv. Det er et stort kulturelt mangfold, med over 120 nasjoner representert i kommunen. Mange oppsøker kirkerommet i løpet av uka, både tilreisende og fastboende. Et nytt tiltak, Åpen domkirke, med en egen ansatt, har ansvaret for å holde Domkirken åpen på dagtid. 
Menighetsrådet har vedtatt en helhetlig menighetsplan for «kirken i sentrum», som bygger på Kirkemøtets visjon. Diakoni er en vesentlig side ved Domkirkens arbeid. Planen løfter fram følgende overskrifter: 

 • Kjempe for rettferdighet 
 • Bygge fellesskap 
 • Gi rom for kunst og kultur

 

Arbeidsoppgaver:

 • Menighetsrådet ønsker en tydelig og inspirerende leder av det diakonale arbeidet i Tromsø domkirke, som inngår i arbeidet med en synlig og diakonal domkirke. Soknediakonen har bl. a. ansvaret for institusjonsandakter på tre institusjoner i soknet, medvirkning på søndagsgudstjenester med diakonalt preg, administrasjon av frivillige til bl. a. kirkekaffe, gjennomføring «Pusterommet» (enkle hverdagsgudstjenester med påfølgende måltid) annenhver onsdag kveld, arbeid for utviklingshemmede i samarbeid med andre menigheter (UNIK), planlegging og gjennomføring av fasteaksjon, årlig medarbeiderfest, og samarbeid med Kirkens Bymisjon i Tromsø. Menighetsrådet har oppnevnt et diakoniutvalg og et misjons- og bistandsutvalg. Menighetsrådet ønsker også utvikling og utprøving av et nytt tiltak: Fredagskvelder med lav terskel og åpen domkirke, med diakonal profil, kulturutfoldelse, liturgisk uttrykk og kanskje enkel bespisning. Ukentlig gjennomføring er et mål. Samarbeid med andre, og rekruttering av frivillige, vil være avgjørende for å få dette til.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
 • Den som tilsettes må beherske arbeidsspråket norsk, både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse innen data og sosiale medier
 • Relasjonsbygger mot ungdom og barn

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kunne identifisere seg med kirkens trosgrunnlag og mål
 • Kunne arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Lønn i hht til Hovedtariffavtale for kirkelig sektor med tariffbestemte tillegg
 • Forsikrings- og pensjonsordning
 • Annet

 • Den som ansettes må regne noe kvelds- og helgearbeid
 • Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke
 • Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest
 • Prøvetiden er 6 måneder
Arbeidsgiver Tromsø kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tromsø
Publisert 2019-05-20
Søknadsfrist 2019-06-10
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tromsø kirkelige fellesråd

Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger