Sokneprest i Bamble prosti med Sannidal sokn og Kroken sokn som tjenestested

Sannidal og Kroken sokn ligger vest i Bamble prosti. Sannidal sokn, ei bygd nord i Kragerø kommune, hører inn under Kragerø kirkelige fellesrådsområde (7600 medl). Sannidal grenser til Risør i sør, Gjerstad i vest, Drangedal (Kroken) i nord og Bamble i øst. Sannidal består av blant annet områdene Kil og Tangen. Det er ca 30 km til Kragerø sentrum. Kroken sokn, ei bygd sørvest i Drangedal kommune, hører inn under Drangedal kirkelige fellesrådsområde (3300 medl). Kroken grenser til Gjerstad i vest og Kragerø (Sannidal) i sør. Neslandsvatn er det største tettstedet. Det er flere bedehus i Sannidal og Kroken med god aktivitet. Sannidal kirke (1771) er en tømret korskirke. Jubileum er planlagt. Kirkestua med møterom, og kontor for prest, menighetssekretær og kirketjener, ligger like ved. Kroken kirke (1910) er en trekirke, påbygd og totalrenovert i 2013.

Menighetenes profil 

Sannidal har en stab bestående av sokneprest (100%), med for tiden 30% tjeneste i Kroken. For begge sokn gjelder at flere stillinger er delt mellom flere sokn i de respektive fellesrådsområder: Sannidal har felles kantor med Helle (80%), menighetsarbeider/trosopplærer (20%), menighetssekretær (40%) felles med Helle sokn, klokker (8%) og kirketjener/kirkegårdsarbeider (100%). Kroken har felles kantor/menighetspedagog med Drangedal og Tørdal (50% + 40%), kirketjener/kirkegårdsarbeider (100%) og renholder (10%). Sannidal og Kroken har hvert sitt menighetsråd. Soknepresten er medlem i begge rådene. 
  
Sannidal og Kroken har henholdsvis ca 45 og 25 gudstjenester i året på søn- og helligdager. Soknepresten samarbeider med prestene i Drangedal og Kragerø om gudstjenestetilbudet, og om fordeling av tjenesteuker med gravferder og vielser. Begge menigheter har en aktiv og svært deltakende kjerne av menighetsmedlemmer, med stor aktivitet. Menighetene har et godt samarbeid med organisasjoner, bedehus og menigheter i og utenfor Dnk.  
  
Menighetsarbeid 
I Sannidal: menighetskoret Laudate, Sannidal gospel, Sannidal Soul Kids og Sannidal Soul Children  
Godt klubbarbeid i SMUK (Sannidal menighets ungdomsklubb) 
KRIK Kragerø har møter i Sannidal 
Onsdagsklubb på Mo  
I Kroken: K-gjengen (tilbud for 4-7 år) er godt besøkt 
Et klubb-tilbud 
I Drangedal er barnekoret KoS et tilbud  
   
Menighetenes hovedmål 
Menighetene ønsker å styrke fellesskapet, med særlig fokus på barn og unge. Begge menigheter har i sitt arbeid lagt vekt på å følge opp trosopplæringsplanen. I Sannidal er det ønske om å videreføre kortilbud og klubbarbeid. I Kroken er K-gjengen et viktig menighetsarbeid. Det er ønskelig å involvere ungdom og flere yngre voksne. Det er sterkt ønskelig med et variert gudstjenestetilbud, men og tilbud i tråd med trosopplæringsplanen. 
  
Gudstjenestelivet 
Det arbeides for å få flere med i gudstjenestefellesskapet gjennom: Åpen kirke - kveldsbønn, konserter/sangkvelder og et variert gudstjenestetilbud, gjerne med mangfold i det musikalske uttrykk og stor grad av involvering. 
  
For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tilsatte. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 
  
I Sannidal benyttes bokmål. I Kroken benyttes begge målformer. Søker må bekrefte at hun/han behersker begge målformer. 
  
Kvinner oppfordres til å søke. 
  
Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30. 
  
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

      

 

Arbeidsoppgaver:

 • arbeid i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • ta del i menighetens arbeid inngå i et samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten
 • utføre tjenester i henhold til planer og tjenesteuker i prostiet
 • inngår i en fast beredskapstjeneste i Skien og Bamble prostier

Personlige egenskaper:

 • skape godt samarbeid med øvrige ansatte og frivillige medarbeidere
 • inspirere og å skape kontakt i alle aldergrupper, også utenfor kirken
 • formidle evangeliet til ulike aldergrupper
 • være nytenkende, vise initiativ og gjennomføringskraft for å medvirke til menighetsvekst

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sannidal
Publisert 2019-06-24
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger