Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Gruben

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Indre Helgeland prosti er midt på Helgeland og sør i Sør-Hålogaland bispedømme. 
Prostesetet er i Mo i Rana. 
Indre Helgeland prosti består av soknene Grane, Hattfjelldal, Bleikvassli, Dolstad, Drevja, Elsfjord, Hemnes, Korgen, Mo, Nord-Rana, Sjona, Gruben, Røssvoll og Nevernes. Fellesrådene i prostiet er Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana. 

Har du lyst til å jobbe i Nord-Norge med en variert prestetjeneste, gode kollegaer, by og storslått natur, der det er et godt tilbud for barn, voksne og eldre? 
Da er stillingen som sokneprest i Gruben noe for deg! 

Gruben sokn utgjør en bydel i Mo i Rana som er en hyggelig og rikholdig småby innerst i Ranfjorden, nesten midt i Norge. Naturen er storslått med fjell og fjord som gir et vell av muligheter for friluftsliv og Helgelandskysten byr på rikholdig muligheter for sjøliv og havfiske. Nasjonalbibliotekets avdeling og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen. Byen er rik på kulturliv og fritidsaktiviteter for barn og unge både sommer og vinter. Det er et godt utbygd skoleverk med utdanningstilbud på alle nivå. 
Her ligger også Campus Helgeland. 
Se film her om Rana kommune.


Gruben sokn ligger øst i byen og har vel 5000 medlemmer av Den Norske Kirke. Gruben er en mangfoldig folkekirkemenighet tilrettelagt for meningsfull prestetjeneste. Teamet består av kantor, kirketjener, diakon og sokneprest hvor alle er fulle stillinger. Sokneprest i nabosoknene Røssvoll og Nevernes har også fast plass i teamet på Gruben og gjør faste tjenester i soknet. I tillegg er det et godt samarbeid med øvrige kolleger både i Rana kirkelige fellesråd og ellers i prostiet. 
  
Gruben kirke er en moderne arbeidskirke. I tillegg til kirkerommet er det menighets sal og kjøkken, kirkestue og et sakristi. Kirken har en romslig og brukervennlig kjeller som brukes til ungdomsarbeid, samlinger i trosopplæringen osv.    
Et mangfoldig kontorbygg ligger ved siden av kirken. Der er kontorer for de ansatte, møterom og samtalerom samt to aktivitetsstuer. Bygget er et synlig uttrykk for menighetens diakonale profil. Soknet har en egen menighetspleieforening som står for mye av dette diakonale arbeidet. 
  
Menigheten har faste trosopplæringstilbud for barn og unge i tett samarbeid med trosopplæringsteamet i Rana kirkelige fellesråd som har to fulle stillinger. Konfirmantarbeidet er godt innarbeidet og ledes av sokneprest. Det er aktiv korvirksomhet i menigheten, med barnekor for ulike aldre, damekor og mannskor. Det er normalt ca. tre gudstjenester på søn - og helligdag i måneden. Det er regelmessige andakter og gudstjenester på Gruben sykehjem og Gruben bo senter.    
  
Det er godt samarbeid med både skole og menighetsbarnehagen Vestvikheia barnehage, som er organisert som egen stiftelse. Ansatte i kirken har fortrinnsrett der til barnehageplass. 
Se her for mer informasjon om menighetens arbeid.  

   

 

Arbeidsoppgaver:

 • - Kirkelige handlinger.
    Etter ny gudstjenesteforordning er det 41 gudstjenester på søn- og helligdag i Gruben sokn, og det er 13 i både Røssvoll og Nevernes sokn, som sees i sammenheng.
    Gravferder har variert mellom 35 og 50 de siste årene.
  - Lede gudstjenestelivet.
  - Sitte i menighetsrådet og samarbeide i det kirkelige arbeidet.
  - Ansvar for konfirmantarbeid.
    Konfirmantkullet ligger normalt på ca. 40 pr. år.
  - Delta i diakonalt arbeid, trosopplæring og beredskapsordningen.

Kvalifikasjoner:

 • - Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  - Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  - Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  - Praktisk teologisk utdanning
  - Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  - God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • - Gode lederegenskaper.
  - Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid. 
  - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  - Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å mote mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner.
  - Evnen til å motivere og inspirere.
  - Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. 
  - For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Mo i Rana
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger