Sokneprest i Skien prosti med Gimsøy og Nenset sokn som tjenestested

Gimsøy og Nenset sokn ligger i Skien kommune på vestsiden av Skienselva, og er i sentrum av Grenland. Soknet består av to tidligere prestegjeld: Nenset og Gimsøy. Det er to kirker i soknet: Nenset kirke 1961/1995 som er en tjenlig og fin arbeidskirke, hvor også menighetskontoret ligger, samt Gimsøy kirke fra 1922. Klyve menighetshus ble bygget og vigslet til kirkelig bruk i 1990. Avstanden mellom kirkene er ca 4 km. Soknet grenser mot Porsgrunn, Solum og Skien sokn. Det bor ca 13500 mennesker i soknet og det er 8 660 kirkemedlemmer og tilhørige. Det er 9 barnehager, 3 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 2 videregående skoler i soknet. Tre eldresentre ligger i soknet. Oppgaver med institusjoner, skoler og barnehager fordeles mellom prestene og kateketen etter nærmere avtale. Kateketen har hovedansvar for skolekontakten, og det holdes regelmessige skole- og barnehagegudstjenester. Prestene samarbeider i sone vest, Skien, om kirkelige handlinger. Prosten organiserer tjenesteuker og fordeler kasualia. Kateketen har hovedansvar for konfirmantene. Kateket og to kapellaner jobber i team om konfirmantene. Gimsøy og Nenset sokn driver også 2 åpne barnehager med 5 ansatte og har til sammen litt over 3 hele stillinger. Det jobber også miljøarbeider og renholder i barnehagen.

Menighetens profil 
Soknet betjenes av sokneprest, en kapellan i 100% stilling, og to kapellaner hver i 25% stilling og kateket i 100% stilling. Kapellanen i 100% stilling har Klyve bydel som sitt hovedområde. Vi har 60% stilling som trosopplærer fordelt på to personer. Organiststillingen i Nenset er 100%, mens organiststillingen i Gimsøy er 60%. Det er to kirketjenere i 100% stilling og sekretær i 40% stilling. Hovedgudstjenesten er i Nenset Kirke, for øvrig i Klyve menighetshus, og enkelte i Solmyr sporstskapell på frivillig basis.  I menigheten er det trosopplæringsutvalg, gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg, misjonsutvalg og husstyre for menighetshusene. Gimsøy og Nenset har et stort barne- og ungdomsarbeid, SoulKids, SoulChildren og SoulTeens på Klyve menighetshus. Det er godt samarbeid med bedehus og kristne frivillige organisasjoner i nærmiljøet. Det har i ca 15 år vært økumenisk samarbeid med Frikirken, Misjonsforbundet og Troens liv (kalt 8M).  I arbeidet med Åpen barnehage samarbeides det godt med Skien kommune. Det finnes også et godt samarbeid med Klyve nærmiljøsenter og idrettsforeninger i nærmiljøet.  Det er gode samarbeidsforhold mellom prestene i prostiet. 

Menighetens visjon og hovedmål 
Visjonen til Gimsøy og Nenset menighet er «Nær Jesus, nær livet». 
Gjennom flere år har menigheten hatt fokus på relasjonsbygging og disippelgjøring. 
Menighetens verdier er: raushet, godhet og respekt. Dette gjenspeiles i det diakonale, utadrettede og misjonale arbeidet. 
Det arbeides godt med verdier, kjernevirksomhet og årlig handlingsplan, samt utrustning av medarbeidere. Det er tre prioriterte områder: bønnearbeid, disippelgjøring og barne- og ungdomsarbeid. 

Hvilke tiltak 
Gudstjenester, diakoniarbeid, aktiviteter knyttet til trosopplæringsplanen, konfirmantundervisning, skolegudstjenester, integreringsarbeid gjennom Åpen Barnehage og samarbeid med Nærmiljøsenteret. Det er et ønske å fremheve at det satses på et voksende ungdomsarbeid gjennom ungdomskor og band. 

Gudstjenestelivet 
Deltakelsen varierer og menigheten jobber for å øke denne gjennom å integrere ulike aktiviteter og grupper i gudstjenesten. 

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

         

 

Arbeidsoppgaver:

 • lede prestetjenesten i soknet og staben
 • lede gudstjenestelivet i menigheten
 • sitte i Gimsøy og Nenset menighetsråd
 • gudstjenester i Gimsøy og Nenset kirke og på Klyve menighetshus
 • følge opp frivillige
 • videreutvikle menighetens arbeid i samarbeid med den øvrige staben og frivillige
 • ha tjenesteuker med gravferd og vigsler
 • ha beredskapsvakt

Personlige egenskaper:

 • evne til å videreutvikle menigheten
 • administrative egenskaper
 • evne til å bygge relasjoner
 • evne til å samarbeide og jobbe i team med stab og frivillige
 • evne til å jobbe selvstendig
 • felleskirkelig innstilling

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skien
Publisert 2019-08-22
Søknadsfrist 2019-09-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger